Kategoria: Nadzór pedagogiczny (komunikaty)

11 września 2015

Środki spożywcze w sklepikach i stołówkach szkolnych

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół oraz placówek Rodzice uczniów i wychowanków W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Kielcach dotyczącymi środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty (m. in. w sklepikach szkolnych) oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia… czytaj więcej

13 sierpnia 2015

Wymagania wobec szkół i placówek – rozporządzenie podpisane

Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie określa wymagania wobec szkół i placówek, dotyczące tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymagania te dotyczą: efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji… czytaj więcej

22 lipca 2015

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne – ważny komunikat do dyrektorów szkół/placówek

Panie/Panowie Dyrektorzy szkół/placówek w województwie świętokrzyskim W związku z występowaniem na terenie kraju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (fala upałów, której towarzyszą burze, grad, silny wiatr) powodujących zniszczenia w infrastrukturze oświatowej mogące negatywnie oddziaływać na sytuację edukacyjną dzieci i młodzieży, zwracam się do Państwa z prośbą o pilne przekazywanie do Kuratorium informacji,… czytaj więcej

22 lipca 2015

Informacja o rozpoczętych konsultacjach projektu zmian w podstawie programowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego Uprzejmie informuję, że 20.07.2015 roku na stronie internetowej MEN: http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/konsultacje-rady-ds-informatyzacji-edukacji-autorskiego-projektu-zmian-w-podstawie-programowej-przedmiotow-informatycznych-wprowadzenie-programowania-do-edukacji-formalnej.html została zamieszczona informacja o ogłoszeniu otwartych konsultacji projektu zmian w podstawie programowej zajęć komputerowych w szkole podstawowej oraz informatyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, przygotowanego… czytaj więcej

25 czerwca 2015

Porozmawiajmy o przyszłości polskiej szkoły… rusza portal „Nasza Edukacja”!

MEN uruchamia wielką debatę na temat przyszłości polskiej edukacji! Zachęcamy do odwiedzenia portalu www.naszaedukacja.men.gov.pl. – Nauczyciele, rodzice, uczniowie, samorządowcy, przedstawiciele trzeciego sektora – wszystkich Was zachęcamy do wzięcia udziału w debacie o przyszłości polskiej edukacji. To dla Was uruchamiamy portal „Nasz Edukacja” – mówi minister Joanna Kluzik-Rostkowska. – Zależy nam,… czytaj więcej

17 czerwca 2015

Wstrzymywanie uczniom wydawania świadectw jest niedopuszczalne

W związku z doniesieniami dotyczącymi stosowania w niektórych szkołach praktyk wstrzymywania wydawania uczniom i absolwentom promocyjnych świadectw szkolnych i świadectw ukończenia szkoły z powodu między innymi: nieuiszczenia opłaty za świadectwo, nieuiszczenia dobrowolnej składki na radę rodziców, braku przedłożenia przez absolwenta tzw. „obiegówki” uprzejmie przypominamy, że praktyki tego typu są niezgodne… czytaj więcej

17 czerwca 2015

Informacja Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie nowego wzoru legitymacji szkolnej oraz uprawnień do ulgowych przejazdów

Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że od 23 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23), w którym został określony nowy wzór legitymacji szkolnej uczniów i słuchaczy… czytaj więcej

22 kwietnia 2015

Informacja dotycząca zmian w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w odniesieniu do dzieci z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej

Polski Związek Logopedów (PZL) prosi o zapoznanie się ze zmianami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w odniesieniu do dzieci z afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej. PZL podjął działania na rzecz poprawy dostępności specjalistycznej pomocy logopedycznej, kierując wnioski i opinie do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W wyniku… czytaj więcej

11 marca 2015

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty

Zadania i struktura organizacyjna CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych, określenia trybu, w jakim może nastąpić unieważnienie pracy egzaminacyjnej oraz trybu, w jakim może nastąpić weryfikacja sumy przyznanych punktów – to tylko niektóre kwestie, które reguluje podpisana dzisiaj przez Prezydenta RP nowelizacja ustawo o systemie oświaty. Ponadto, podpisana ustawa zawiera m.in.… czytaj więcej

16 stycznia 2015

Likwidacja szkół, ich przekazywanie, łączenie w zespół oraz inne obszary współpracy wymagające opinii kuratora oświaty

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Przedstawiciele Organów Prowadzących Zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) opinia kuratora oświaty wymagana jest w sprawach: likwidacji szkoły lub placówki… czytaj więcej

1 grudnia 2014

Pilny komunikat ws. nauczania indywidualnego

Panie, Panowie ​Dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych W załączeniu przekazuję Państwu pismo Pana Tadeusza Sławeckiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej związane z pytaniami dotyczącymi realizacji przepisów rozporządzenia MEN z dnia 28.08.2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży… czytaj więcej

26 listopada 2014

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

Przyjęty dzisiaj przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zawiera m.in. przepisy wykonujące wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r. Stwierdził on, że zagadnienia związane z konstytucyjnym prawem do nauki powinny być określone bezpośrednio w ustawie. Natomiast kwestie, które mają być regulowane w rozporządzeniu, wymagają szczegółowych wytycznych… czytaj więcej