Kategoria: Nadzór pedagogiczny (komunikaty)

9 sierpnia 2016

Narady inaugurujące nowy rok szkolny 2016/2017

Panie/Panowie Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Organy prowadzące szkoły i placówki niepubliczne, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Przedstawiciele związków zawodowych w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w naradach inaugurujących nowy rok szkolny 2016/2017, podczas których zostaną przedstawione wnioski ze sprawowanego nadzoru… czytaj więcej

2 sierpnia 2016

Nowe rozporządzenie „sklepikowe” opublikowane – wchodzi w życie 1 września 2016

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154) Wersja… czytaj więcej

11 lipca 2016

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (Jakość edukacji, zakładka Nadzór pedagogiczny). http://men.gov.pl/pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny

17 czerwca 2016

Wydawanie świadectw i innych druków szkolnych – MEN przypomina

W związku ze zbliżającym się zakończeniem w szkołach zajęć dydaktyczno-wychowawczych, Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina kilka zasad dotyczących umieszczania znaków graficznych na świadectwach i innych drukach szkolnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, „świadectwa, odpisy świadectw dojrzałości, odpisy aneksów do świadectw dojrzałości,… czytaj więcej

16 czerwca 2016

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wpisu na świadectwie ukończenia szkoły zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych województwa świętokrzyskiego Szanowni Państwo, Świętokrzyski Kurator Oświaty na podstawie art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) został zobowiązany, do końca lutego tego roku, do podania do publicznej wiadomości wykazu zawodów… czytaj więcej

15 czerwca 2016

Informacja dotycząca uczniów klas I i II którzy będą kontynuować naukę w tej samej klasie w roku szkolnym 2016/2017

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego Szanowni Państwo, przypominam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw: Dzieci urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, na… czytaj więcej

13 czerwca 2016

Materiały z narad dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych odbywających się w dniach 7-9 czerwca 2016 r.

1. Prezentacja 1: Art. 42 ustawy – Karta Nauczyciela Organizacja pracy świetlicy szkolnej Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 2. Prezentacja 2: Wyniki przeprowadzonej ankiety dotyczącej organizacji zewnętrznego nadzoru pedagogicznego skierowanej do dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Beata Gawęcka-Ajchel

9 czerwca 2016

Procedura opiniowania planów sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i  publicznych szkół przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016 r. poz. 35) ustalenie sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także innych form wychowania przedszkolnego, następuje po uzyskaniu… czytaj więcej

28 października 2015

Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych – bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego W świetle prowadzonych w chwili obecnej licznych kampanii oraz programów edukacyjnych promujących picie wody bezpośrednio z kranu czy ze źródełek w szkołach, w celu pełnego zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego spożywanej wody, Główny Inspektorat Sanitarny zwrócił się do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –… czytaj więcej

9 października 2015

Pilne! Informacja zawierająca listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Uprzejmie przypominam o konieczności przekazania informacji zawierającej listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy o systemie oświaty, według stanu na dzień 30 września roku szkolnego, na… czytaj więcej

21 września 2015

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów w związku z problemami z wycofaniem „śmieciowego” jedzenia

Joanna Kluzik-Rostkowska – Minister Edukacj Narodowej – prosi o przekazanie informacji (list poniżej), czy stosowanie nowych przepisów powoduje istotne przeszkody i utrudnienia w funkcjonowaniu szkolnych i przedszkolnych stołówek oraz sklepików. – Jeżeli tak, to jakiego rodzaju są to bariery? – pyta w liście minister edukacji. Dyrektorzy mają czas do 30… czytaj więcej

11 września 2015

Pilny komunikat do dyrektorów szkół/placówek dotyczący bezpieczeństwa uczniów

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek Organy Prowadzące z terenu województwa świętokrzyskiego Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zwracam się do Państwa z pilną prośbą o rzetelne i bieżące, systematyczne sprawdzanie infrastruktury oświatowej (boiska, place zabaw) w placówkach. Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z: art.39 ust.1 pkt 5a ustawy z… czytaj więcej

11 września 2015

Środki spożywcze w sklepikach i stołówkach szkolnych

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół oraz placówek Rodzice uczniów i wychowanków W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Kielcach dotyczącymi środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty (m. in. w sklepikach szkolnych) oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia… czytaj więcej

13 sierpnia 2015

Wymagania wobec szkół i placówek – rozporządzenie podpisane

Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie określa wymagania wobec szkół i placówek, dotyczące tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymagania te dotyczą: efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji… czytaj więcej

22 lipca 2015

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne – ważny komunikat do dyrektorów szkół/placówek

Panie/Panowie Dyrektorzy szkół/placówek w województwie świętokrzyskim W związku z występowaniem na terenie kraju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (fala upałów, której towarzyszą burze, grad, silny wiatr) powodujących zniszczenia w infrastrukturze oświatowej mogące negatywnie oddziaływać na sytuację edukacyjną dzieci i młodzieży, zwracam się do Państwa z prośbą o pilne przekazywanie do Kuratorium informacji,… czytaj więcej