Kategoria: Nadzór pedagogiczny (ankiety)

12 czerwca 2019

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie możliwości skracania lub zawieszania zajęć w szkołach

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego W związku z możliwością zawieszania lub skracania zajęć w szkołach ze względu na wysokie temperatury powietrza stwarzające zagrożenie dla zdrowia uczniów Świętokrzyski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do Dyrektorów szkół o wypełnienie formularza  on-line, informującego o zaistniałych zdarzeniach i przesłanie do Kuratorium Oświaty… czytaj więcej

4 czerwca 2019

WAŻNE – Monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno‐komunikacyjnych w procesie nauczania

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 prowadzone jest monitorowanie w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania – wykaz szkół (528) – ankieta aktywna od 14 lutego… czytaj więcej

24 października 2018

PILNE! Termin do 29 października! Ankieta dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół specjalnych) w województwie świętokrzyskim, w związku z prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej analizą przygotowania szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do rekrutacji zwracam się z prośbą Państwa dyrektorów o wypełnienie poniższej ankiety on-line. Proszę o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 29… czytaj więcej

12 października 2018

Ankieta dotycząca spotkań z rodzicami uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego W związku z potrzebą zebrania i opracowania danych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej związanych z upowszechnianiem edukacji włączającej oraz organizacją spotkań z rodzicami uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego proszę o… czytaj więcej

31 sierpnia 2018

Komunikat w sprawie danych dotyczących klas wielozawodowych

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół zawodowych w woj. świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych (uczniowie posiadający status młodocianego pracownika) zgodnie z zamieszczonymi tabelami – stan na dzień 3 września 2018 r. i przesłanie na adres e-mail: ewa.pietraszek@kuratorium.kielce.pl; malgorzata.zielinska@kuratorium.kielce.pl do dnia 7 września 2018 r. Zasadnicza… czytaj więcej

7 listopada 2017

Uaktualnienie bazy danych dotyczącej klas mundurowych oraz zaproszenie na VIII Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”

Panie, Panowie Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach mundurowych Zapraszam do udziału w VIII Ogólnopolskim Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”, które odbędzie się 27-29 listopada br. w Nowym Glinniku. Załączniki Zał. nr 2 – Karta informacyjna – klasy mundurowe Data: 2017-11-07, rozmiar: 15 KB Zał. nr 1 -… czytaj więcej

11 października 2017

Zapytanie o listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Uprzejmie przypominam o konieczności  przekazania  informacji zawierającej listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59… czytaj więcej

11 września 2017

Komunikat w sprawie danych dotyczących klas wielozawodowych

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół zawodowych w woj. Świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych zgodnie z zamieszczonymi tabelami – stan na dzień 15 września 2017 i przesłanie na adres e-mail: ewa.pietraszek@kuratorium.kielce.pl; malgorzata.zielinska@kuratorium.kielce.pl do dnia 15 września 2017. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 letnia Lp. Nazwa zawodu Symbol… czytaj więcej

17 sierpnia 2017

Pilne! Komunikat w sprawie przekazania informacji o stanie infrastruktury szkół

Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie,  Wójtowie  w województwie świętokrzyskim W związku z nawałnicami, które przeszły na Polską w czasie minionego weekendu, uprzejmie proszę o przekazanie informacji o stanie infrastruktury szkół w kontekście ich gotowości do rozpoczęcia zajęć w roku szkolnym 2017/2018 (skala ewentualnych uszkodzeń budynków i obiektów szkolnych, planowany termin zakończenia… czytaj więcej

13 czerwca 2017

Informacje o laureatach Ogólnopolskich Olimpiad

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim W związku z inicjatywą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie utworzenia bazy danych laureatów Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych i Zawodowych (tematycznych, interdyscyplinarnych), a także chęcią promowania  utalentowanej młodzieży ze szkół województwa świętokrzyskiego uprzejmie proszę o przekazanie informacji o uczniach- laureatach olimpiad  w roku szkolnym 2016/2017.… czytaj więcej

12 czerwca 2017

Projekt Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – ankieta on-line dla szkół i placówek.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych, województwa świętokrzyskiego.   W związku z zamiarem przystąpienia Wojewody Świętokrzyskiego do realizacji projektu współfinansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), którego ostatecznymi beneficjentami mogą być cudzoziemcy spoza krajów Unii Europejskiej, ale również nauczyciele, którzy pracują lubą mogą pracować w przyszłości… czytaj więcej

26 maja 2017

Komunikat w sprawie obowiązku poinformowania o miejscu realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

Panie, Panowie Starostowie, Prezydenci, Wójtowie, Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim, w związku ze zmianami strukturalnymi dostosowującymi sieć szkół do nowego ustroju szkolnego uprzejmie przypominam dyrektorom szkół podstawowych o obowiązku poinformowania uczniów i ich rodziców/opiekunów, aby przed zakończeniem roku szkolnego było wiadomo, w której szkole podstawowej będą realizować obowiązek szkolny… czytaj więcej

19 maja 2017

Działania profilaktyczne przeciwko handlowi ludźmi

Panie i Panowie Marszałek, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy szkół i placówek w województwie świętokrzyskim, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 17 sierpnia 2016 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi (dalej KPD) na lata 2016-2018, w ramach którego przewidziano szereg przedsięwzięć prewencyjnych, szkoleniowych, dotyczących wsparcia… czytaj więcej

4 kwietnia 2017

Ankieta on-line „Kształtowanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży”

Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego Szanowni Państwo, jednym z ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017 jest „Kształtowanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży”. W związku z powyższym Świętokrzyski Kurator  Oświaty zwraca się do… czytaj więcej

30 marca 2017

Pilne! Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i opieki w przedszkolach i szkołach

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, w związku z zapowiedzianą przez ZNP na dzień 31 marca 2017 r. akcją strajkową przypominam, że dyrektorzy przedszkoli i szkół są odpowiedzialni za organizację pracy placówek oświatowych oraz są zobowiązani do zapewnienia dzieciom/uczniom bezpiecznych warunków nauki i opieki.… czytaj więcej

6 marca 2017

Program rządowy „Aktywna Tablica” – ankieta on-line.

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół  w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, W związku z rozpoczęciem prac nad programem rządowym „Aktywna Tablica” Świętokrzyski Kurator Oświaty zawraca się z prośbą o wypełnienie ankiety on-line dotyczącej ilości tablic i monitorów interaktywnych w Państwa szkole. Ankieta skierowana jest do wszystkich szkół na terenie województwa świętokrzyskiego i jej wypełnienie… czytaj więcej

8 grudnia 2016

Ankieta dla dyrektorów szkół oraz uczniów gimnazjów

Szanowni Państwo, Ministerstwo Zdrowia po konsultacjach z Ministrem Edukacji Narodowej rozważa utworzenie 5/6-letnich szkół pielęgniarskich o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym, które mogłyby być prowadzone przez samorząd województwa. Nowy model kształcenia pielęgniarek zaproponowany przez Ministra Zdrowia zakłada możliwość rozpoczęcia kształcenia nie wcześniej niż od roku szkolnego 2019/2020. Kuratorium Oświaty przesyła dwie… czytaj więcej

25 października 2016

Pilne! Termin 28 października! Zjawisko „eurosieroctwa” – ankieta dla dyrektorów szkół i  przedszkoli województwa świętokrzyskiego

Ankieta dla dyrektorów szkół i przedszkoli W związku z potrzebą rozpoznania skali zjawiska tzw. „eurosieroctwa” wśród dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego proszę o pilne – w terminie do 28 października 2016 r. – wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta on-line dotycząca problemy „eurosieroctwa”

2 września 2016

Komunikat w sprawie danych dotyczących klas wielozawodowych

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół zawodowych w woj. świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych zgodnie z zamieszczoną tabelą – stan na dzień 9 września 2016 i przesłanie na adres e-mail: marianna.poddebniak@kuratorium.kielce.pl do dnia 13 września 2016. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 letnia Nazwa zawodu Symbol… czytaj więcej

17 sierpnia 2016

Ankieta do organów prowadzących w sprawie dyrektorów odchodzących na emeryturę i nowo powołanych od 1 września 2016. we wszystkich typach szkół oraz placówek

Szanowni Państwo, organy prowadzące wszystkie typy szkół oraz placówek w województwie świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 17 sierpnia 2016 r. przez załączoną ankietę on-line danych dotyczących dyrektorów: przechodzących na emeryturę od dnia 1 września 2016 r. – ankieta on-line nr 1, obejmujących po raz pierwszy… czytaj więcej