Kategoria: Nadzór pedagogiczny (ankiety)

7 listopada 2017

Uaktualnienie bazy danych dotyczącej klas mundurowych oraz zaproszenie na VIII Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”

Panie, Panowie Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach mundurowych Zapraszam do udziału w VIII Ogólnopolskim Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”, które odbędzie się 27–29 listopada br. w Nowym Glinniku. Załączniki Zał. nr 2 – Karta informacyjna – klasy mundurowe Data: 2017-​​11-​​07, rozmiar: 15 KB Zał. nr 1 –… czytaj więcej

11 października 2017

Zapytanie o listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Uprzejmie przypominam o konieczności  przekazania  informacji zawierającej listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59… czytaj więcej

11 września 2017

Komunikat w sprawie danych dotyczących klas wielozawodowych

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół zawodowych w woj. Świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych zgodnie z zamieszczonymi tabelami – stan na dzień 15 września 2017 i przesłanie na adres e-​​mail: ewa.​pietraszek@​kuratorium.​kielce.​pl; malgorzata.​zielinska@​kuratorium.​kielce.​pl do dnia 15 września 2017. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 letnia Lp. Nazwa zawodu Symbol… czytaj więcej

17 sierpnia 2017

Pilne! Komunikat w sprawie przekazania informacji o stanie infrastruktury szkół

Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie,  Wójtowie  w województwie świętokrzyskim W związku z nawałnicami, które przeszły na Polską w czasie minionego weekendu, uprzejmie proszę o przekazanie informacji o stanie infrastruktury szkół w kontekście ich gotowości do rozpoczęcia zajęć w roku szkolnym 2017/​​2018 (skala ewentualnych uszkodzeń budynków i obiektów szkolnych, planowany termin zakończenia… czytaj więcej

13 czerwca 2017

Informacje o laureatach Ogólnopolskich Olimpiad

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim W związku z inicjatywą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie utworzenia bazy danych laureatów Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych i Zawodowych (tematycznych, interdyscyplinarnych), a także chęcią promowania  utalentowanej młodzieży ze szkół województwa świętokrzyskiego uprzejmie proszę o przekazanie informacji o uczniach- laureatach olimpiad  w roku szkolnym 2016/​​2017.… czytaj więcej

12 czerwca 2017

Projekt Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – ankieta on-​line dla szkół i placówek.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych, województwa świętokrzyskiego.   W związku z zamiarem przystąpienia Wojewody Świętokrzyskiego do realizacji projektu współfinansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), którego ostatecznymi beneficjentami mogą być cudzoziemcy spoza krajów Unii Europejskiej, ale również nauczyciele, którzy pracują lubą mogą pracować w przyszłości… czytaj więcej

26 maja 2017

Komunikat w sprawie obowiązku poinformowania o miejscu realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2017/​2018

Panie, Panowie Starostowie, Prezydenci, Wójtowie, Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim, w związku ze zmianami strukturalnymi dostosowującymi sieć szkół do nowego ustroju szkolnego uprzejmie przypominam dyrektorom szkół podstawowych o obowiązku poinformowania uczniów i ich rodziców/​​opiekunów, aby przed zakończeniem roku szkolnego było wiadomo, w której szkole podstawowej będą realizować obowiązek szkolny… czytaj więcej

19 maja 2017

Działania profilaktyczne przeciwko handlowi ludźmi

Panie i Panowie Marszałek, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy szkół i placówek w województwie świętokrzyskim, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 17 sierpnia 2016 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi (dalej KPD) na lata 2016–2018, w ramach którego przewidziano szereg przedsięwzięć prewencyjnych, szkoleniowych, dotyczących wsparcia… czytaj więcej

11 maja 2017

Ankieta on-​line „Badanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 2017”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek województwa świętokrzyskiego Działając na podstawie art. 31 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2016 r. poz 1943 z póź. zm.) zwracam się z prośbą o udział w badaniu potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia… czytaj więcej

4 kwietnia 2017

Ankieta on-​line „Kształtowanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży”

Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego Szanowni Państwo, jednym z ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/​​2017 jest „Kształtowanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży”. W związku z powyższym Świętokrzyski Kurator  Oświaty zwraca się do… czytaj więcej

30 marca 2017

Pilne! Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i opieki w przedszkolach i szkołach

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, w związku z zapowiedzianą przez ZNP na dzień 31 marca 2017 r. akcją strajkową przypominam, że dyrektorzy przedszkoli i szkół są odpowiedzialni za organizację pracy placówek oświatowych oraz są zobowiązani do zapewnienia dzieciom/​​uczniom bezpiecznych warunków nauki i opieki.… czytaj więcej

6 marca 2017

Program rządowy „Aktywna Tablica” – ankieta on-​line.

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół  w województwie świętokrzyskim Szanowni Państwo, W związku z rozpoczęciem prac nad programem rządowym „Aktywna Tablica” Świętokrzyski Kurator Oświaty zawraca się z prośbą o wypełnienie ankiety on-​​line dotyczącej ilości tablic i monitorów interaktywnych w Państwa szkole. Ankieta skierowana jest do wszystkich szkół na terenie województwa świętokrzyskiego i jej wypełnienie… czytaj więcej

8 grudnia 2016

Ankieta dla dyrektorów szkół oraz uczniów gimnazjów

Szanowni Państwo, Ministerstwo Zdrowia po konsultacjach z Ministrem Edukacji Narodowej rozważa utworzenie 5/​​6-​​letnich szkół pielęgniarskich o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym, które mogłyby być prowadzone przez samorząd województwa. Nowy model kształcenia pielęgniarek zaproponowany przez Ministra Zdrowia zakłada możliwość rozpoczęcia kształcenia nie wcześniej niż od roku szkolnego 2019/​​2020. Kuratorium Oświaty przesyła dwie… czytaj więcej

25 października 2016

Pilne! Termin 28 października! Zjawisko „eurosieroctwa” – ankieta dla dyrektorów szkół i  przedszkoli województwa świętokrzyskiego

Ankieta dla dyrektorów szkół i przedszkoli W związku z potrzebą rozpoznania skali zjawiska tzw. „eurosieroctwa” wśród dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego proszę o pilne – w terminie do 28 października 2016 r. – wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta on-​​line dotycząca problemy „eurosieroctwa”

2 września 2016

Komunikat w sprawie danych dotyczących klas wielozawodowych

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół zawodowych w woj. świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych zgodnie z zamieszczoną tabelą – stan na dzień 9 września 2016 i przesłanie na adres e-​​mail: marianna.​poddebniak@​kuratorium.​kielce.​pl do dnia 13 września 2016. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 letnia Nazwa zawodu Symbol… czytaj więcej

17 sierpnia 2016

Ankieta do organów prowadzących w sprawie dyrektorów odchodzących na emeryturę i nowo powołanych od 1 września 2016. we wszystkich typach szkół oraz placówek

Szanowni Państwo, organy prowadzące wszystkie typy szkół oraz placówek w województwie świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 17 sierpnia 2016 r. przez załączoną ankietę on-​​line danych dotyczących dyrektorów: przechodzących na emeryturę od dnia 1 września 2016 r. – ankieta on-​​line nr 1, obejmujących po raz pierwszy… czytaj więcej

31 maja 2016

Monitorowanie realizacji zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu w roku szkolnym 2015/​2016

Dyrektorzy zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/​​2016 prowadzone będzie monitorowanie realizacji praktycznej nauki zawodu przez uczniów zasadniczej szkoły zawodowej z wyłączeniem uczniów będących młodocianymi pracownikami. Celem monitorowania realizacji praktycznej nauki zawodu w… czytaj więcej

8 lutego 2016

Ważne! Ankieta dotycząca egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/​15

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół publicznych (dla młodzieży) – gimnazjów, liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników – w województwie świętokrzyskim Zwracam się do Państwa z bardzo pilną prośbą o przekazanie informacji dotyczącej egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych w ww. szkołach w roku szkolnym 2014/​​15. W przypadku, gdy w roku szkolnym 2014/​​2015 w szkole nie… czytaj więcej

2 września 2015

Pilny komunikat do organów prowadzących szkoły podstawowe w województwie świętokrzyskim

Organy prowadzące szkoły podstawowe w województwie świętokrzyskim Zwracam się do Państwa z prośbą o podanie informacji dotyczącej liczby dzieci w klasach pierwszych szkół podstawowych zgodnie z zamieszczoną tabelą – stan na dzień 1.09.2015 r. Bardzo proszę o przesłanie pliku w wersji elektronicznej na adres email: renata.​jedrzejewska@​kuratorium.​kielce.​pl w nieprzekraczalnym terminie do… czytaj więcej

1 lipca 2015

List MEN do dyrektorów publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej funkcjonowania świetlic w ich szkołach

Szanowni Państwo Dyrektorzy Publicznych szkół podstawowych! Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej funkcjonowania świetlicy w kierowanej przez Państwa szkole. Wypełniona ankieta zostanie umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na mapie szkół, tak jak to miało miejsce w przypadku informacji dotyczących przygotowania placówek na przyjęcie… czytaj więcej