Kategoria: Ankiety w sprawach nadzoru pedagogicznego

30 grudnia 2021

Ankieta dotycząca zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, realizowanych w ramach godzin do dyspozycji dyrektora

Szanowni Państwo dyrektorzy publicznych szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia w województwie świętokrzyskim, zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety odnośnie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, realizowanych w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w […]

12 maja 2021

Monitorowanie pomoc psychologiczno-pedagogiczna – maj 2021 – dodatkowe formularze

Dyrektorzy szkół podstawowych, branżowych I stopnia, branżowych II stopnia, liceów ogólnokształcących, techników, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu województwa świętokrzyskiego W związku z monitorowaniem realizacji zadań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej Ministerstwo Edukacji i Nauki zwraca się z prośbą o pilne wypełnienie dodatkowych formularzy odnośnie gromadzenia danych w ww. zakresie. Formularz dla szkół: […]

10 maja 2021

Monitorowanie pomoc psychologiczno-pedagogiczna – maj 2021

Dyrektorzy szkół podstawowych, branżowych I stopnia, branżowych II stopnia, liceów ogólnokształcących, techników, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu województwa świętokrzyskiego Okres ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek z powodu epidemii koronawirusa i konieczność nauczania zdalnego spowodował nasilenie się problemów wśród dzieci i młodzieży, a tym samym znacznie zwiększyło się zapotrzebowanie uczniów na objęcie […]

15 marca 2021

Ważne! – termin upływa 31 marca 2021 r. Przypominamy, że upływa termin monitorowania uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych dla młodzieży, liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników i branżowych szkół I stopnia oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy z terenu województwa świętokrzyskiego Załączniki Lista szkół, które jeszcze powinny wypełnić ankietę Data: 2021-03-15, typ pliku: XLSX, rozmiar: 15 KB

23 lutego 2021

Ankieta dla dyrektorów szkół/placówek z woj. świętokrzyskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w woj. świętokrzyskim W związku z zaplanowanym na marzec Forum dyrektorów pt. „Platformy/narzędzia do zdalnego nauczania – wymiana doświadczeń” organizowanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku–Zdroju oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju, zwracamy się z prośbą o […]

12 lutego 2021

Monitorowanie dotyczące realizacji podstawy programowej, sposobu organizacji zajęć edukacyjnych oraz wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dyrektorzy szkół podstawowych, branżowych I stopnia, branżowych II stopnia, liceów ogólnokształcących, techników, szkół specjalnych przysposabiających do pracy z terenu województwa świętokrzyskiego W wyniku ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przepisy prawa nakładają na dyrektorów szkół podjęcie decyzji dotyczących sposobu organizacji zajęć edukacyjnych oraz wsparcia dla uczniów ze specjalnymi […]

12 czerwca 2019

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie możliwości skracania lub zawieszania zajęć w szkołach

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego W związku z możliwością zawieszania lub skracania zajęć w szkołach ze względu na wysokie temperatury powietrza stwarzające zagrożenie dla zdrowia uczniów Świętokrzyski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do Dyrektorów szkół o wypełnienie formularza  on-line, informującego o zaistniałych zdarzeniach i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach. Formularz on-line: Wykaz […]

4 czerwca 2019

WAŻNE – Monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno‐komunikacyjnych w procesie nauczania

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 prowadzone jest monitorowanie w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania – wykaz szkół (528) – ankieta aktywna od 14 lutego 2019 r. Dane na dzień […]

24 października 2018

PILNE! Termin do 29 października! Ankieta dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół specjalnych) w województwie świętokrzyskim, w związku z prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej analizą przygotowania szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do rekrutacji zwracam się z prośbą Państwa dyrektorów o wypełnienie poniższej ankiety on-line. Proszę o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 29 października 2018 r. do godz. […]

12 października 2018

Ankieta dotycząca spotkań z rodzicami uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego W związku z potrzebą zebrania i opracowania danych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej związanych z upowszechnianiem edukacji włączającej oraz organizacją spotkań z rodzicami uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego proszę o wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety on-line […]

31 sierpnia 2018

Komunikat w sprawie danych dotyczących klas wielozawodowych

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół zawodowych w woj. świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych (uczniowie posiadający status młodocianego pracownika) zgodnie z zamieszczonymi tabelami – stan na dzień 3 września 2018 r. i przesłanie na adres e-mail: ewa.pietraszek@kuratorium.kielce.pl; malgorzata.zielinska@kuratorium.kielce.pl do dnia 7 września 2018 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 letnia Lp. Nazwa […]

7 listopada 2017

Uaktualnienie bazy danych dotyczącej klas mundurowych oraz zaproszenie na VIII Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”

Panie, Panowie Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach mundurowych Zapraszam do udziału w VIII Ogólnopolskim Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”, które odbędzie się 27-29 listopada br. w Nowym Glinniku. Załączniki Zał. nr 2 – Karta informacyjna – klasy mundurowe Data: 2017-11-07, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB Zał. nr 1 – Karta uczestnictwa […]

11 października 2017

Zapytanie o listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Uprzejmie przypominam o konieczności  przekazania  informacji zawierającej listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) według stanu […]

11 września 2017

Komunikat w sprawie danych dotyczących klas wielozawodowych

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół zawodowych w woj. Świętokrzyskim Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych zgodnie z zamieszczonymi tabelami – stan na dzień 15 września 2017 i przesłanie na adres e-mail: ewa.pietraszek@kuratorium.kielce.pl; malgorzata.zielinska@kuratorium.kielce.pl do dnia 15 września 2017. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 letnia Lp. Nazwa zawodu Symbol zawodu Liczba uczniów w roku […]

17 sierpnia 2017

Pilne! Komunikat w sprawie przekazania informacji o stanie infrastruktury szkół

Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie,  Wójtowie  w województwie świętokrzyskim W związku z nawałnicami, które przeszły na Polską w czasie minionego weekendu, uprzejmie proszę o przekazanie informacji o stanie infrastruktury szkół w kontekście ich gotowości do rozpoczęcia zajęć w roku szkolnym 2017/2018 (skala ewentualnych uszkodzeń budynków i obiektów szkolnych, planowany termin zakończenia prac interwencyjnych/remontowych, przewidywany termin rozpoczęcia […]

13 czerwca 2017

Informacje o laureatach Ogólnopolskich Olimpiad

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim W związku z inicjatywą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie utworzenia bazy danych laureatów Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych i Zawodowych (tematycznych, interdyscyplinarnych), a także chęcią promowania  utalentowanej młodzieży ze szkół województwa świętokrzyskiego uprzejmie proszę o przekazanie informacji o uczniach- laureatach olimpiad  w roku szkolnym 2016/2017. Proszę o przesłanie uzupełnionej tabeli […]

12 czerwca 2017

Projekt Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – ankieta on-line dla szkół i placówek.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych, województwa świętokrzyskiego.   W związku z zamiarem przystąpienia Wojewody Świętokrzyskiego do realizacji projektu współfinansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), którego ostatecznymi beneficjentami mogą być cudzoziemcy spoza krajów Unii Europejskiej, ale również nauczyciele, którzy pracują lubą mogą pracować w przyszłości z uczniami cudzoziemskimi w szkołach […]

26 maja 2017

Komunikat w sprawie obowiązku poinformowania o miejscu realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

Panie, Panowie Starostowie, Prezydenci, Wójtowie, Dyrektorzy szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim, w związku ze zmianami strukturalnymi dostosowującymi sieć szkół do nowego ustroju szkolnego uprzejmie przypominam dyrektorom szkół podstawowych o obowiązku poinformowania uczniów i ich rodziców/opiekunów, aby przed zakończeniem roku szkolnego było wiadomo, w której szkole podstawowej będą realizować obowiązek szkolny w r. szk. 2017/2018. Dotyczy […]

19 maja 2017

Działania profilaktyczne przeciwko handlowi ludźmi

Panie i Panowie Marszałek, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy szkół i placówek w województwie świętokrzyskim, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 17 sierpnia 2016 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi (dalej KPD) na lata 2016-2018, w ramach którego przewidziano szereg przedsięwzięć prewencyjnych, szkoleniowych, dotyczących wsparcia ofiar handlu ludźmi oraz współpracy […]

4 kwietnia 2017

Ankieta on-line „Kształtowanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży”

Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego Szanowni Państwo, jednym z ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017 jest „Kształtowanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży”. W związku z powyższym Świętokrzyski Kurator  Oświaty zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie […]