Kategoria: Kierownictwo i pracownicy

31 maja 2016

Struktura organizacyjna Kuratorium Oświaty w Kielcach

Pracą Kuratorium kieruje Świętokrzyski Kurator Oświaty przy pomocy Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty oraz kierowników komórek organizacyjnych. Świętokrzyski Wicekurator Oświaty: kieruje i koordynuje pracą oraz sprawuje nadzór merytoryczny i służbowy nad podporządkowanymi mu komórkami organizacyjnymi; ponosi przed kuratorem służbową odpowiedzialność za realizację zadań przydzielonych komórkom organizacyjnym wchodzącym w skład kierowanego przez niego… czytaj więcej