Kategoria: Kierownictwo i pracownicy

31 maja 2016

Struktura organizacyjna Kuratorium Oświaty w Kielcach

Pracą Kuratorium kieruje Świętokrzyski Kurator Oświaty przy pomocy Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty oraz kierowników komórek organizacyjnych. Świętokrzyski Wicekurator Oświaty: kieruje i koordynuje pracą oraz sprawuje nadzór merytoryczny i służbowy nad podporządkowanymi mu komórkami organizacyjnymi; ponosi przed kuratorem służbową odpowiedzialność za realizację zadań przydzielonych komórkom organizacyjnym wchodzącym w skład kierowanego przez niego pionu; współdziała z Świętokrzyskim Kuratorem […]

22 listopada 2015

Dane adresowe Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1 (II piętro) 25-516 Kielce tel. (41) 342-16-34 fax (41) 344-88-83 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych