17 grudnia 2004

Etap Szkolny

Etap szkolny konkursu polega na rozwiązaniu zadań, które opublikowane zostaną 17 grudnia 2004 r. Jednocześnie opublikowane zostaną kryteria oceny. Uczniowie dostarczają rozwiązania zadań w formie elektronicznej do Szkolnej Komisji Konkursowej powołanej przez dyrektora szkoły, w której organizowane są eliminacje, w terminie do 6 stycznia 2005 r. Szkolna Komisja Konkursowa ocenia dostarczone przez… czytaj więcej

15 grudnia 2004

Podręczniki dla uczniów niewidomych i słabo widzących

Szkoły podstawowe i gimnazja, w których pobierają naukę uczniowie niewidomi i słabo widzący, posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą nieodpłatnie wypożyczać podręczniki szkolne brajlowskie i z powiększonym drukiem. Podręczniki te są dostępne w bibliotece szkolnej Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 30, tel. 366-18-67. Podręczniki dla uczniów słabo… czytaj więcej

14 września 2004

Podręcznik zintegrowany

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu dopuściło do użytku szkolnego, nowoczesny podręcznik przeznaczony do kształcenia zintegrowanego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla uczniów niesłyszących. Szczegółowe informacje: podręcznik zintegrowany – informacje

2 września 2004

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży (wyjaśnienia)

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i młodzieży świadczą poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły i placówki w oparciu m.in. o następujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11 poz.114) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej… czytaj więcej

9 lutego 2004

Materiały pomocniczne z zakresu edukacji profilaktycznej

Szkolna Interwencja Profilaktyczna Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją Standardy jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych Szkolny Program Profilaktyki – edukacja prozdrowotna Szkolny Program Profilaktyki

11 września 2003

Legitymacja przedszkolna i legitymacja szkolna osób niepełnosprawnych

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół uprzejmie wyjaśniamy: Legitymacja szkolna (MENiS-II/182/2) poświadcza wszystkim uczniom niepełnosprawnym (uczącym się w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych) uprawnienie do ulg… czytaj więcej

29 sierpnia 2003

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Działające w poradniach psychologiczno – pedagogicznych zespoły orzekające – na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – wydają orzeczenia o potrzebie… czytaj więcej