17 czerwca 2010

Komunikat w sprawie realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna”

Szanowni PaństwoPrezydenci, Burmistrzowie, Wójtowiew woj. świętokrzyskim W związku z uruchomieniem środków przeznaczonych na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna”, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do 15 lipca br. danych (uzupełnienie załączonej tabeli) dotyczących dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających we wrześniu br. naukę… czytaj więcej

25 maja 2010

Amortyzacja upadku – komunikat dotyczący programu „Radosna szkoła”

Szanowni Państwo, istotnym aspektem utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw jest zgodność z zasadami bezpieczeństwa oraz z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół… czytaj więcej

5 maja 2010

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania zleconego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych. Regulamin Konkursu, Karty zgłoszeniowe oraz Informacja dla stypendystów i wyróżnionych znajdują się na stronie internetowej ministerstwa www.mswia.gov.pl  w zakładce: Wyznania religijne i mniejszości… czytaj więcej

5 maja 2010

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – podpisana

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania. Podpisane 9 grudnia 2009 roku rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.… czytaj więcej

29 kwietnia 2010

Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

Poznań zaprasza najzdolniejszych maturzystów z całego kraju do podjęcia studiów na poznańskich uczelniach. W ramach Programu „Akademicki Poznań” Miasto realizuje III edycję konkursu o stypendium dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Tytuł laureata lub finalisty wybranej olimpiady oraz deklaracja podjęcia studiów w Poznaniu to jedyne warunki, aby ubiegać się o stypendium. Lista olimpiad, których laureaci… czytaj więcej

20 kwietnia 2010

Dofinansowanie zakupu podręczników – Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna"

Szanowni PaństwoPrezydenci, Burmistrzowie, Wójtowiewojewództwa świętokrzyskiego Respektując postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka (art. 2 i 27) oraz realizując politykę wyrównywania szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin o niskim statusie ekonomicznym, Rząd postanowił w 2010 r. realizować program pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników. W roku 2010 programem będą… czytaj więcej

16 kwietnia 2010

Uroczyste podsumowanie Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2009/2010.

Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje, że uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2009/2010, odbędzie się w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, ul. Ściegiennego 2, w dniu 22 kwietnia 2010 r. o godzinie 13.30. Na uroczystość zapraszamy laureatów wszystkich… czytaj więcej

13 kwietnia 2010

Wyniki posiedzenia Komisji Odwoławczej dotyczącej Konkursu Historycznego i Biologicznego

Komisja Odwoławcza Konkursu Historycznego informuje:  do listy Lauratów Konkursu Historycznego dołączył uczeń Gimnazjum nr 23 w Kielcach, Mikołaj Mielcarski uzuskując 91 punktów; uczniowi Gimnazjum nr 4 w Kielcach Bartoszowi Witkowskiemu komisja przyznała 1 punkt więcej, ale niestety nie uzyskał tytułu Laureata. Komisja Odwoławcza Konkursu Biologicznego informuje: do listy Laureatów Konkursu… czytaj więcej

6 kwietnia 2010

Miejskie konkursy ortograficzne w Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach

11 marca 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach odbyły się:  XVII Miejski Konkurs Ortograficzny dla klas IV–VI XV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla klas III „Zabawa w ramach Tygodnia Kultury Języka Polskiego”. Wzięło w nim udział 43 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe: 1, 2, 4, 5, 7,… czytaj więcej