17 czerwca 2010

Komunikat w sprawie realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna”

Szanowni PaństwoPrezydenci, Burmistrzowie, Wójtowiew woj. świętokrzyskim W związku z uruchomieniem środków przeznaczonych na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna”, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do 15 lipca br. danych (uzupełnienie załączonej tabeli) dotyczących dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających we wrześniu br. naukę… czytaj więcej

25 maja 2010

Amortyzacja upadku – komunikat dotyczący programu „Radosna szkoła”

Szanowni Państwo, istotnym aspektem utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw jest zgodność z zasadami bezpieczeństwa oraz z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół… czytaj więcej

5 maja 2010

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania zleconego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych. Regulamin Konkursu, Karty zgłoszeniowe oraz Informacja dla stypendystów i wyróżnionych znajdują się na stronie internetowej ministerstwa www.mswia.gov.pl  w zakładce: Wyznania religijne i mniejszości… czytaj więcej

5 maja 2010

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – podpisana

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania. Podpisane 9 grudnia 2009 roku rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 92a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.… czytaj więcej

29 kwietnia 2010

Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

Poznań zaprasza najzdolniejszych maturzystów z całego kraju do podjęcia studiów na poznańskich uczelniach. W ramach Programu „Akademicki Poznań” Miasto realizuje III edycję konkursu o stypendium dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Tytuł laureata lub finalisty wybranej olimpiady oraz deklaracja podjęcia studiów w Poznaniu to jedyne warunki, aby ubiegać się o stypendium. Lista olimpiad, których laureaci… czytaj więcej