30 lipca 2018

Narodowe Czytanie 2018

Zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-​​lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji, podczas której czytane będą aż dwie lektury. Lekturą Narodowego Czytania na kulminację akcji 8 września 2018 roku jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Ponadto, Para Prezydencka proponuje do czytania przez… czytaj więcej

30 lipca 2018

Wyjaśnienia Ministerstwa Zdrowia w sprawie zdefiniowania pojęcia „dziecko przewlekle chore” w kontekście organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

Publikujemy w załączeniu wyjaśnienia Ministerstwa Zdrowia w sprawie zdefiniowania pojęcia „dziecko przewlekle chore” w kontekście organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

30 lipca 2018

Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży – termin rekrutacji przedłużony

W związku z licznymi prośbami ze strony uczniów i rodziców do 20 sierpnia br. przedłużony został nabór do trzeciej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Kandydatów, którzy już wysłali zgłoszenia i otrzymali od nas informację o brakach formalnych, informujemy, że pozostałe dokumenty należy przesłać do… czytaj więcej

27 lipca 2018

Komunikat w sprawie „Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół/​placówek doskonalenia nauczycieli”

W związku z wejściem w życie  z  dniem  1 września 2018 roku zmian w przepisach  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy dyrektora szkoły,  Świętokrzyski Kurator Oświaty,  jako organ nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi na terenie województwa świętokrzyskiego, w porozumieniu  z organami prowadzącymi… czytaj więcej

27 lipca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 27 lipca 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie: Zmiana nazw pól z „typ dokumentu tożsamości” na „nazwa dokumentu” oraz z „numer dokumentu tożsamości” na „seria i numer dokumentu” Zmigrowanie miejsc zamieszkania uczniów zamieszkałych w Polsce, które były wprowadzone w lokalnych bazach danych SIO (w tzw. starym „nowym SIO”) Nauczyciele: Zmiana nazw pól z „typ dokumentu tożsamości” na… czytaj więcej

27 lipca 2018

Wystawa Wołyń 1943 – Wołają z grobów, których nie ma

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Urząd Miasta Kielce zapraszają do obejrzenia wystawy plenerowej prezentującej Kresy Wschodnie w aspekcie terytorialnym, wielonarodowym i wielokulturowym. Plansze wprowadzają odbiorcę w odpowiedni kontekst historyczny, omawiają sytuację ludności kresowej podczas okupacji, a także założenia narodowościowej polityki ukraińskiej oraz planowane działania OUN i UPA wobec… czytaj więcej

26 lipca 2018

Konkursy w ramach projektu „Ogólnopolski program edukacji ekologicznej. Młodzi dla środowiska”

Konkursy: „Zatrzymaj rzekę w kadrze” „Energiczna maskotka” „Energia drzemie w komiksie” „Dziecięce porady na dorosłych odpady” są organizowane w ramach projektu pn. „Ogólnopolski program edukacji ekologicznej. Młodzi dla środowiska.” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. W konkursach może brać udział każdy, który zajmuje się fotografią i twórczością plastyczną… czytaj więcej

24 lipca 2018

Kielecki Salon Maturzystów Perspektywy 2018

Kielecki Salon Maturzystów to wydarzenie wpisane w kalendarz edukacyjny regionu. Co roku gromadzi większość uczniów ostatnich klas liceów i techników z województwa. Gospodarzem Salonu jest Politechnika Świętokrzyska, której rozległy kompleks tętni życiem od wczesnych godzin porannych. Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszą się spotkania z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, którzy… czytaj więcej

24 lipca 2018

Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – działania MEN skierowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Wszystkie dzieci, również te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mają możliwość realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w szkole. Uczniowie z niepełnosprawnościami mają mieć zapewnione zajęcia organizowane z klasą, indywidualnie lub w małej grupie. Kwestie te przypomniała Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej w liście skierowanym dziś, 23 lipca do dyrektorów poradni… czytaj więcej

24 lipca 2018

Edukacja włączająca – odpowiedzi MEN na najważniejsze pytania

Kto decyduje jaką formę kształcenia ma mieć uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Uczeń, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-​​pedagogicznej, ma otrzymać wsparcie w szkole. To gwarantuje mu prawo oświatowe. Rodzice ucznia powinni zgłosić się z orzeczeniem do szkoły. Dyrektor szkoły wraz… czytaj więcej

24 lipca 2018

List MEN do samorządowców oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie obowiązku przekazywania danych w nowym SIO

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w wysłanym liście do samorządowców oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych przypomniała o ustawowym obowiązku wprowadzania do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, tj. nowego SIO, prawidłowych oraz kompletnych danych o uczniach i nauczycielach. Szefowa MEN podkreśliła, że dane te niezbędne są organom administracji publicznej do weryfikacji… czytaj więcej

23 lipca 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 19 lipca 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczniowie: Możliwość filtrowania danych po „miejscu zamieszkania” Rozszerzenie listy krajów, dla których można wprowadzić miejscowość zamieszkania Nauczyciele: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie stanowisk Poprawka dot. wyświetlania awansu zawodowego nauczyciela Możliwość wprowadzenia wartości tygodniowego wymiaru zajęć w formacie liczby z dwoma miejscami dziesiętnymi Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o powierzchni terenów sportowych… czytaj więcej

23 lipca 2018

Nowe SIO. Za jaki okres należy uzupełnić dane nauczycieli w SIO?

Wszystkie dane nauczycieli powinny być wprowadzone na rok 2017/​​2018, na najbardziej aktualny stan. Nie uzupełniamy danych za lata ubiegłe. Źródło: https://​pomocsio​.men​.gov​.pl/​z​a​–​j​a​k​i​–​o​k​r​e​s​–​n​a​l​e​z​y​–​u​z​u​p​e​l​n​i​c​–​d​a​n​e​–​n​a​u​c​z​y​c​i​e​l​i​–​w​–​s​io/

23 lipca 2018

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-​edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-​edukacyjnych w 2018 r.

Szanowni Państwo, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje projekt rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-​​edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-​​edukacyjnych w 2018 r., który… czytaj więcej