4 lutego, 2021

4 lutego 2021

Komunikat w sprawie organizacji imprez w szkołach i placówkach w trakcie epidemii wirusa Covid-19

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i przedszkoli w woj. świętokrzyskim  W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju zwracam się z prośbą o ograniczenie organizacji wszelkich imprez i uroczystości w nadzorowanych przez Państwa szkołach i przedszkolach. W obecnej sytuacji w funkcjonujących jednostkach systemu oświaty, kierując się wytycznymi MEiN, MZ i GIS,… czytaj więcej

4 lutego 2021

Webinarium dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność organizuje bezpłatne webinarium dla nauczycieli i edukatorów poświęcone platformie hi-storylessons.eu, skierowane do nauczycieli historii, WOS i innych przedmiotów humanistycznych ostatnich klas szkół podstawowych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Webinarium odbędzie się 11 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 16.00 w formule online. Rejestracja na platformie ZOOM:… czytaj więcej

4 lutego 2021

Komunikat w sprawie podziału środków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2021

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, Starostowie Powiatów w województwie świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.… czytaj więcej

4 lutego 2021

Ogólnopolski konkurs wiedzy „10 lat obowiązywania kodeksu wyborczego w Polsce”

Zakład Administracji we współpracy z Katedrą Nauk Prawnych Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 12 marca 2021 r., przeprowadzi ogólnopolski konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadpodstawowych „10 lat obowiązywania Kodeksu wyborczego w Polsce”.… czytaj więcej

4 lutego 2021

Na jakie zawody będzie zapotrzebowanie na rynku pracy?

Automatyk, dekarz, monter nawierzchni kolejowej, technik budowy dróg, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa – to wybrane zawody szkolnictwa branżowego, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Już po raz trzeci Minister Edukacji i Nauki ogłosił w formie obwieszczenia prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach… czytaj więcej

4 lutego 2021

Komunikat Okręgowego Inspektoratu Pracy w sprawie odśnieżania dachów

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi (intensywne opady śniegu) Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach realizując zadania prewencyjne pragnie zwrócić uwagę na konieczność odśnieżania dachów zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, iż: Do prac na wysokości mogą być skierowani pracownicy: z aktualnym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do prac na wysokości,… czytaj więcej

4 lutego 2021

Komunikat w sprawie awansu zawodowego nauczycieli w 2021 roku

Panie, Panowie Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Organy prowadzące szkoły i placówki Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o przesłanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego w 2021 roku.… czytaj więcej

4 lutego 2021

Aktualizacja danych na liście ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy… czytaj więcej