5 czerwca, 2020

5 czerwca 2020

Komunikat dotyczący osiągnięć uczniów i wpisywania ich na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Potwierdzeniem osiągnięć uczniów, jest wpis na świadectwie ukończenia szkoły dokonany zgodnie z pkt. 21 załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1700 ze zm.), który mówi: Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części […]

5 czerwca 2020

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej w konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.”

Szanowni Państwo Przedstawiciele organizacji pozarządowych, Podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie W związku z komunikatami nr 1 oraz nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.” uprzejmie […]

5 czerwca 2020

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane

Do 26 czerwca br. przedłużyliśmy przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiamy również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej […]