Wrzesień 8, 2018

8 września 2018

Stare SIO. Zmiana w zasadach wykazywania godzin ponadwymiarowych

W przypadku nauczycieli, którzy mają różny wymiar godzin w różnych okresach roku szkolnego (np. z powodu zakończenia zajęć w klasach maturalnych lub odbywania przez uczniów praktyk zawodowych) należy wykazać wartość aktualnie realizowaną. Źródło (strona 9) instrukcji merytorycznej: https://​cie​.men​.gov​.pl/​p​r​o​g​r​a​m​y​/​3​.​2​5​.​0​/​i​n​s​t​r​u​k​c​j​e​/​I​n​s​t​r​u​k​c​j​a​_​m​e​r​y​t​o​r​y​c​z​n​a​_​S​I​O​_​–​_​1​0​_​w​r​z​e​s​n​i​a​_​2​0​1​8​.​pdf

8 września 2018

Stare SIO. Obowiązek wpisywania w tabelu I1 pełnej nazwy jednostki zgodnej z RSPO

Od obecnej edycji „starego SIO” w polu nazwa szkoły/​​placówki w tabeli I1. Identyfikacja obligatoryjnie należy wpisać pełną nazwę zespołu, szkoły/​​placówki (nazwa powinna być zgodna z nazwą w RSPO). W tym celu pole to zostało poszerzone. Jednocześnie ze względów technicznych zachowane zostało pole „Patron”, co oznacza, że patron będzie występował zarówno… czytaj więcej