20 marca 2013

Modernizacja SIO: Dokument powierzenia stanowiska pracy dyrektora nie jest formą nawiązania stosunku pracy

W związku z mnożącymi się różnymi interpretacjami, jak należy wpisywać do modernizowanego SIO dyrektora szkoły, który ma powierzone stanowisko pracy dyrektora szkoły wyjaśniam, że według informacji uzyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej dokumentu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły nie możemy traktować jako formy nawiązania stosunku pracy.

Taki tok rozumowania potwierdza również dr Mateusz Pilich w opracowniu „Analiza statusu prawnego dyrektora szkoły lub placówki jako kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej na tle porównawczymopublikowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji:

1. Sformułowanie: „powierzono stanowisko” w art. 36 ust. 1 u.s.o. „prima facie” sugeruje wyłącznie organizacyjno-prawny charakter czynności prawnej aktu powierzenia stanowiska (nieprowadzący samoistnie do nawiązania jakiegokolwiek stosunku zatrudnienia w wyniku działania organu prowadzącego, a jedynie taki, który prowadzi — przynajmniej w przypadku osób już zatrudnionych w danej szkole — do zmiany treści dotychczasowego stosunku pracy). Zatem można uznać, że z osobami dotychczas w szkole niezatrudnionymi należy dodatkowo nawiązać stosunek pracy, równolegle do nawiązanego już (na mocy aktu powierzenia stanowiska) stosunku organizacyjnego.
2. Wzmocnieniem tego wniosku jest fakt, że ustawa – Karta Nauczyciela (zob. art. 5b u.s.o.) nie dopuszcza w art. 10 ust. 1 innej podstawy zatrudnienia nauczyciela niż umowa o pracę lub mianowanie. Powierzenia stanowiska, jako podstawy nawiązania stosunku pracy, nie wymieniono także w Kodeksie pracy (art. 2 k.p.).”

W związku z powyższym nie możemy wpisywać do modernizowanego SIO w przypadku dyrektora szkoły jako podstawy prawnej „innej podstawy prawnej świadczenia pracy”.

Jeśli ten nowy dyrektor pracował w szkole, w której objął stanowisko pracy dyrektora szkoły, jako nauczyciel na podstawie mianowania, to wpisujemy podstawę prawną świadczenia pracy „mianowanie.

Jeśli z kolei pracował na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, to wpisujemy „umowa o pracę na czas nieokreślony – zawarta na podstawie ustawy Karta Nauczyciela”.

Jako datę w polu „Umowa obowiązuje od” (data nawiązania stosunku pracy) wpisujemy datę – odpowiednio – z aktu mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony.

Pole „Data wygaśnięcia / rozwiązania stosunku pracy” pozostawiamy puste.