8 marca 2013

Informacja o wynikach przetargu na „Organizację wczasów profilaktyczno – leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego”

Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce informuje, że w dniu 28 lutego 2012r.
o godz. 12.00 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na „Organizację wczasów profilaktyczno – leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego”. Ocenę ofert zakończono w dniu 7 marca 2013r. o godz. 10:30.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej ustawy). Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę z najniższą ceną złożył Wykonawca:

Zadanie nr 1:

Biuro Promocji i Informacji Obsługi Ruchu Turystycznego „BIT-BORT”
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Orkana 49
w/w wykonawca otrzymał 100 pkt (zaoferowana cena 208.955.00 zł)

Pozostałe oferty:
Złożono tylko jedną ofertę.

Zadanie nr 2:
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku Zdroju
al. Mickiewicza 21, 28-100 Busko Zdrój
w/w wykonawca otrzymał 100 pkt (zaoferowana cena 189.000,00 zł)

Pozostałe oferty:
Złożono tylko jedną ofertę.

Zadanie nr 3:
LECH RESORT &SPA
84-360 Łeba, ul. Brzozowa 18
w/w wykonawca otrzymał 100 pkt. (zaoferowana cena 295.000,00 zł)

Pozostałe oferty:
Złożono tylko jedną ofertę.

Mając na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane po 07.03.2013r.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Małgorzata Muzoł