18 lutego 2013

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty 2013

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół, placówek,
Organy prowadzące w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, iż wnioski o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty można składać w dwóch egzemplarzach w Kuratorium Oświaty w Kielcach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2013 roku w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3.

Przypominam, że zgodnie z zapisem art. 9i ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239 i z 2003 r. Dz. U. Nr 137, poz. 1304) tytuł honorowy profesora oświaty może być nadany przez Ministra Edukacji Narodowej nauczycielowi dyplomowanemu, który legitymuje się:

  • co najmniej 20 – letnim okresem pracy w zawodzie nauczyciela,
  • co najmniej 10 – letnim okresem pracy jako nauczyciel dyplomowany,
  • znaczącym i uznanym dorobkiem zawodowym.

Kryteria oceny dorobku zawodowego kandydata zawarte są w § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. z 2008 r Nr 163, poz. 1017).

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień