23 stycznia 2013

Roman Chyła – Honorowy Profesor Oświaty w roku 2012

Roman Chyła – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Jadwigi Królowej w Sandomierzu.

Pierwszy profesor oświaty z Sandomierza jest rodowitym mieszkańcem królewskiego grodu nad Wisłą i absolwentem kierunku historia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i kultury w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. W swojej macierzystej uczelni w 2007 roku ukończył także studia doktoranckie, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych.

Od początku swojej pracy zawodowej prowadził badania interdyscyplinarne, koncentrujące się wokół tematyki regionalnej i jej praktycznych walorów w dydaktyce. Efektem tych działań była pionierska publikacja wydana drukiem w 1995 roku, „Sandomierz i okolice w prawdzie historycznej, legendzie i ciekawostce”, przeznaczona jako poradnik dla uczniów szkół podstawowych i średnich regionu sandomierskiego.

Na przełomie 2000/01 roku ukazał się podręcznik „Sandomierz i zabytkowe sąsiedztwa”, przeznaczony do realizacji zagadnień z zakresu edukacji regionalnej, którego jest współautorem. W swoim dorobku naukowym Roman Chyła ma również pierwszą monografię miasta Zawichostu i współautorstwo monumentalnej monografii Ożarowa i gminy Ożarów, której redaktorem jest jego Mistrz, wybitny znawca dziejów Sandomierszczyzny, prof. dr hab. Feliks Kiryk.

Pan Roman Chyła w okresie ponad 21-letniej pracy zawodowej, osiągnął znakomite wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami. Jego przygotowanie merytoryczne i metodyczne oraz wyczucie i takt pedagogiczny powodują, iż ocena jego pracy dokonywana przez uczniów i rodziców jest bardzo wysoka. Na szczególne podkreślenie zasługuje umiejętność nawiązywania kontaktów z dziećmi i młodzieżą, sposób prezentacji zagadnień historycznych, co przyczynia się do wzrostu efektywności nauczania oraz pobudzania uczniów do własnych poszukiwań i myślenia problemowego.

Wartym odnotowania jest fakt uzyskania przez Romana Chyłę stopnia awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego, jako pierwszy nauczyciel spośród wszystkich placówek edukacyjnych na terenie miasta Sandomierza. Kluczowym zagadnieniem w jego pracy pedagogicznej było ustawiczne doskonalenie zawodowe oraz współpraca z ośrodkami naukowymi, instytucjami kulturalnymi i osobami wspierającymi innowacyjność i kreatywność nauczania.

Dowodem uznania dla pracy dydaktyczno-naukowej Pana Romana Chyły, było zaproszenie go w maju 2010 roku do udziału w konferencji naukowej, zorganizowanej w Belwederze przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, przy współudziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Uniwersytetu Warszawskiego i Miasta i Gminy Zawichost, na temat Szymona Askenazego – historyka, pisarza i dyplomaty.

Warto również podkreślić, iż Pan Roman Chyła w roku 2008/2009 zajął pierwsze miejsce w powiecie sandomierskim i trzecie w województwie świętokrzyskim, w konkursie – Belfer Roku, którego współorganizatorem jest Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Od początku swojej pracy zawodowej, Pan Roman Chyła dał się poznać jako wybitny nauczyciel, osiągający bardzo dobre wyniki w nauczaniu. Prowadził zajęcia dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych przeszłością, przygotowując ich do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Od 1993 roku jego uczniowie są finalistami i laureatami olimpiad przedmiotowych z historii, a po reformie systemu edukacji olimpiad humanistycznych i Ogólnopolskich Konkursów Historycznych. Do 1999 roku 14 uczniów Pana Romana Chyły było laureatami konkursów przedmiotowych z historii, a 17 uzyskało tytuł finalistów ww. konkursów. W kolejnym okresie pracy do 2011 roku, 9 uczniów uzyskało tytuł laureata krajowego w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „KRĄG”. Ostatni tytuł laureata krajowego (III miejsce w Polsce) zdobyła w 2011 roku uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu.

Osiągnięcia Pana Roman Chyły jako nauczyciela i wychowawcy, różnorodność działań edukacyjnych, praca naukowa, ustawiczne samokształcenie i planowanie własnej koncepcji doskonalenia zawodowego, stwarza niezwykle pozytywny obraz pedagoga, zauważany nie tylko na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu, ale także w środowisku lokalnym i regionalnym. Roman Chyła uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego, ale jego aktywność nie ogranicza się tylko do kursów, warsztatów i spotkań edukacyjnych.

Jego działalność ma wymiar o wiele szerszy, obejmujący zagadnienia dydaktyczne, edukację regionalną, pracę naukową, społeczną i kulturalną na gruncie regionalnym i ogólnopolskim, a także współpracy międzynarodowej. Przykładem takich działań było uczestnictwo w projekcie naukowym realizowanym pod przewodnictwem prof. dr hab. Feliksa Kiryka z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, obejmującym powstanie naukowej monografii miasta i gminy Ożarów. Roman Chyła nawiązał także współpracę z Wesleyan University w Stanach Zjednoczonych i włączył się poszukiwania archiwalne i promocję historii Sandomierza i regionu poza granicami Polski.

Dowodem ustawicznej pracy nad sobą, doskonalenia własnych umiejętności i poszerzania horyzontów edukacyjnych było uzyskanie w 2007 roku tytułu doktora nauk humanistycznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Postawę wzorca nauczyciela i wychowawcy poza wiedzą i doświadczeniem, wzbogaca kultura osobista kandydata, zaangażowanie w pracę z młodzieżą i uznanie w środowisku pedagogicznym. Fakt ten potwierdza powołanie Pana Romana Chyły w 2007 roku na członka Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli przy wojewodzie świętokrzyskim.

Wysoki poziom kultury języka, dotyczy również przygotowywanych przez nauczyciela publikacji z zakresu metodyki i historii regionalnej. Godnym odnotowania jest także fakt, iż Pan Roman Chyła jest autorem kilkunastu artykułów naukowych i kilku publikacji książkowych, wykorzystywanych przez nauczycieli i uczniów w procesie edukacji.

Dorobek Pana Romana Chyły, w okresie ponad 20-letniej pracy zawodowej został potwierdzony medalem, wieloma nagrodami i dyplomami przyznanymi przez kuratora oświaty i organy prowadzące szkoły i placówki edukacyjne:

  • w 1999 roku otrzymał nagrodę Burmistrza Miasta Sandomierza
  • w 2002 roku, 2007 roku i 2010 roku otrzymał nagrody Dyrektora SP nr 1 w Sandomierzu
  • w 2002 roku został odznaczony przez prezydenta Rzeczpospolitej Brązowym Krzyżem Zasługi
  • w 2004 roku otrzymał nagrodę Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
  • w 2007 roku otrzymał nagrodę specjalną Burmistrza Miasta Sandomierza
  • w 2009 roku otrzymał list gratulacyjny od Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z okazji otrzymania zaszczytnego tytułu Belfra Roku powiatu sandomierskiego
  • ponadto otrzymał liczne listy gratulacyjne od Burmistrza Miasta Sandomierza za sukcesy w pracy z uczniem zdolnym

Roman Chyła jest jedynym nauczycielem wśród szkół podstawowych i gimnazjalnych w Sandomierzu, z tytułem naukowym doktora nauk humanistycznych, który z pasją i efektywnością łączy pracę dydaktyczną w szkole z osiągnięciami naukowymi w dziedzinie edukacji historycznej. Stąd ogromne zaangażowanie Romana Chyły w przygotowanie i opublikowanie szeregu artykułów i książek o tematyce historycznej, metodycznej i literackiej, wykorzystywanych w pracy dydaktycznej.

Czas wolny poświęca na podróże po Polsce, a szczególnie poznawanie architektury i sztuki romańskiej, wycieczki wysokogórskie i odpoczynek nad polskim Bałtykiem.

Żona Dorota jest nauczycielem geografii w sandomierskim Collegium Gostomianum, a dwie córki: Patrycja i Ola są uczennicami sandomierskiego gimnazjum.