31 maja 2016

Struktura organizacyjna Kuratorium Oświaty w Kielcach

Mężczyzna rysujący schemat organizacji

Pracą Kuratorium kieruje Świętokrzyski Kurator Oświaty przy pomocy Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty oraz kierowników komórek organizacyjnych.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty:

 • kieruje i koordynuje pracą oraz sprawuje nadzór merytoryczny i służbowy nad podporządkowanymi mu komórkami organizacyjnymi;
 • ponosi przed kuratorem służbową odpowiedzialność za realizację zadań przydzielonych komórkom organizacyjnym wchodzącym w skład kierowanego przez niego pionu;
 • współdziała ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty oraz z pozostałymi osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w realizacji zadań obronnych wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład Kuratorium wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategii (KO.I);
 • Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji (KO.II);
 • Wydział Finansowo-Administracyjny i Spraw Socjalnych (KO.III);
 • Zespół Obsługi Prawnej (KO.ZOP);
 • Samodzielne Stanowisko do spraw obronnych i informacji niejawnych (SO);
 • Inspektor Ochrony Danych (IODO).

Wyżej wymienione komórki organizacyjne podzielone są na dwa piony organizacyjne:

 • pion kierowany bezpośrednio przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty:
  • Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategii,
  • Wydział Finansowo-Administracyjny i Spraw Socjalnych,
  • Zespół Obsługi Prawnej,
  • samodzielne stanowisko ds. obronnych i informacji niejawnych,
  • Inspektor Ochrony Danych.
 • pion kierowany bezpośrednio przez Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty:
  • Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji.

W strukturze Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii funkcjonują oddziały podległe dyrektorowi wydziału:

 • oddział w Busku-Zdroju dla powiatów: buskiego i kazimierskiego,
 • oddział w Jędrzejowie dla powiatów: jędrzejowskiego i pińczowskiego,
 • oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim dla powiatów: ostrowieckiego i opatowskiego,
 • oddział w Sandomierzu dla powiatów: sandomierskiego,
 • oddział w Skarżysku-Kamiennej dla powiatów: skarżyskiego,
 • oddział w Starachowicach dla powiatów: starachowickiego,
 • oddział w Staszowie dla powiatów: staszowskiego,
 • oddział we Włoszczowie dla powiatów: włoszczowskiego i koneckiego.

Wykaz stanowisk kierowniczych w kuratorium:

 • Świętokrzyski Kurator Oświaty,
 • Świętokrzyski Wicekurator Oświaty,
 • Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii,
 • Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii,
 • Dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji,
 • Dyrektor Wydziału Finansowo-Administracyjnego i Spraw Socjalnych – Główny Księgowy,
 • Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowo-Administracyjnego i Spraw Socjalnych.