31 maja 2016

Struktura organizacyjna Kuratorium Oświaty w Kielcach

Pracą Kuratorium kieruje Świętokrzyski Kurator Oświaty przy pomocy Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty oraz kierowników komórek organizacyjnych.

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty:

 • kieruje i koordynuje pracą oraz sprawuje nadzór merytoryczny i służbowy nad podporządkowanymi mu komórkami organizacyjnymi;
 • ponosi przed kuratorem służbową odpowiedzialność za realizację zadań przydzielonych komórkom organizacyjnym wchodzącym w skład kierowanego przez niego pionu;
 • współdziała z Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty oraz z pozostałymi osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w realizacji zadań obronnych wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

W skład Kuratorium wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategii (KO.I);
 • Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji (KO.II);
 • Wydział Finansowo-Administracyjny i Spraw Socjalnych (KO.III);
 • Zespół Wspierania i Obsługi Prawnej (KO.WiOP).

Wyżej wymienione komórki organizacyjne podzielone są na dwa piony organizacyjne:

 • pion kierowany bezpośrednio przez Świętokrzyskiegp Kuratora Oświaty:
  • Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Strategii
  • Wydział Finansowo-Administracyjny i Spraw Socjalnych
  • Zespół Wspierania i Obsługi Prawnej
  • samodzielne stanowisko ds. obronnych
  • rzecznik ds. dyscyplinarnych
 • pion kierowany bezpośrednio przez Świętokrzyskiegp Wicekuratora Oświaty:
  • Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji.

W strukturze Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii funkcjonują oddziały podległe dyrektorowi wydziału:

 • oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim dla powiatów: ostrowieckiego, opatowskiego,
 • oddział w Sandomierzu dla powiatów: sandomierskiego i staszowskiego,
 • oddział w Starachowicach dla powiatów: starachowickiego i skarżyskiego,
 • oddział w Jędrzejowie dla powiatów: jędrzejowskiego, pińczowskiego,
 • oddział w Busku-Zdroju dla powiatów: buskiego i kazimierskiego,
 • oddział we Włoszczowie dla powiatów: włoszczowskiego i koneckiego.

Wykaz stanowisk kierowniczych w kuratorium:

 • Świętokrzyski Kurator Oświaty
 • Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
 • Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii
 • Zastępcy Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii
  • ds. kontroli i ewaluacji
  • ds. strategii i wspomagania
 • Dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji
 • Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji
 • Dyrektor Wydziału Finansowo-Administracyjnego i Spraw Socjalnych – Główny Księgowy
 • Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowo-Administracyjnego i Spraw Socjalnych.