14 grudnia 2016

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

 • Rejestr zarządzeń Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.
 • Rejestr skarg i wniosków.
 • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.
 • Rejestr delegacji pracowników.
 • Rejestr pracowników odchodzących na emeryturę.
 • Rejestr pieczęci.
 • Książka środków trwałych.
 • Książka inwentarzowa.
 • Książka druków ścisłego zarachowania.
 • Książka wyjść służbowych i prywatnych pracowników.
 • Księga kontroli zewnętrznych.
 • Dzienniki korespondencyjne.
 • Ewidencja aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
 • Ewidencja nadzorowanych szkół i placówek.
 • Ewidencja legalizacji dokumentów.
 • Spisy zdawczo-odbiorcze dokumentów przekazywanych do archiwum.
 • Rejestr zbiorów danych osobowych, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Zawarte w ww. rejestrach, ewidencjach i archiwach dane udostępnia się zgodnie z obowiązującymi przepisami.