20 listopada 2012

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy załatwia się zgodnie z procedurą określoną w instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie:

  1. Przyjęcie i zarejestrowanie korespondencji w rejestrze kancelarii.
  2. Dekretowanie pism przez kuratora lub wicekuratora na dyrektorów wydziałów lub innych pracowników.
  3. Przekazywanie pism dyrektorom wydziałów lub pracownikom.
  4. Naniesienie na piśmie znaku sprawy zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
  5. Załatwianie spraw – przygotowanie i wysyłanie pism. Sprawy załatwia się wg kolejności wpływu i stopnia pilności.

Z rozmów przeprowadzonych z interesantami oraz z czynności wykonywanych przez pracowników w terenie sporządza się notatki, protokoły, raporty. Dołączane one są do akt właściwej sprawy.