8 maja 2013

Komunikaty i wyjaśnienia MEN

Ustawa przedszkolna przyjęta przez Radę Ministrów

Niższe opłaty dla rodziców, więcej miejsc w przedszkolach i wsparcie samorządów – to cele przygotowanej nowelizacji ustawy o systemie oświaty. W stosunku do pierwotnej propozycji MEN wypracowano rozwiązania jeszcze korzystniejsze dla dzieci, rodziców i organów prowadzących.

Dotacja z budżetu państwa, którą samorządy będą otrzymywały od września 2013 roku, pozwoli na obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu (powyżej 5 bezpłatnych godzin) oraz na stopniowe zwiększanie liczby miejsc w przedszkolach, tak aby w 2017 roku zapewnić je wszystkim chętnym.

Czytaj więcej: http://archiwum.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4809&Itemid=296

Uczęszczanie do szkoły – prawem, a nie obowiązkiem sześciolatka

W związku z sygnałami o przypadkach starań rodziców o zapisanie do przedszkola dziecka sześcioletniego już uczęszczającego do szkoły informujemy, że do września 2014 roku uczęszczanie sześciolatka do klasy pierwszej jest jego prawem, a nie obowiązkiem. To rodzice decydują czy korzystniej dla dziecka będzie uczęszczać do szkoły czy do przedszkola. Nie ma przepisów zabraniających zaprzestania przez dziecko sześcioletnie uczęszczania do szkoły podstawowej, a zatem również spełniania obowiązku szkolnego i objęcia go wychowaniem przedszkolnym.

Czytaj więcej: http://men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3297&Itemid=296

Pięciolatki obowiązkowo w przedszkolu

Przypominamy, że zgodnie obowiązującym prawem każde dziecko w wieku pięciu lat ma obowiązek edukacji przedszkolnej. W tym wieku wszystkie dzieci (niezależnie od tego czy uczestniczyły wcześniej w wychowaniu przedszkolnym) mają obowiązek rozpocząć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Czytaj więcej: http://archiwum.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3045&Itemid=355

Gmina ma obowiązek organizować dowóz sześciolatkom uczęszczającym do przedszkoli. Dziennik Gazeta Prawna wprowadził czytelników w błąd

W związku z artykułami „Sześciolatki zagubione w drodze do szkoły" oraz „Dzieci nie są bezpieczne w drodze do szkoły" (Dziennik Gazeta Prawna z 30 maja 2012 r.) Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia:

Teza autora o rzekomym wykluczeniu możliwości organizacji przez gminy dowozu dzieci sześcioletnich, które w latach 2012/13 i 2013/14 będą kontynuowały przygotowanie przedszkolne, nie jest uprawniona i wprowadziła czytelników gazety w błąd.

Czytaj więcej: http://archiwum.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2959&Itemid=355

Kogo obejmuje diagnoza przedszkolna?

Diagnoza przedszkolna musi objąć wszystkie dzieci kończące w danym roku pięć lat oraz do 2014 r. dzieci sześcioletnie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Dlatego wszystkie dzieci w grupach pięciolatków powinny być objęte odpowiednim postępowaniem diagnostycznym, tak jak i sześciolatki obecne jeszcze w edukacji przedszkolnej. Zgodnie z nową podstawą programową, zadaniem nauczycieli wszystkich dzieci z grup pięciolatków i sześciolatków objętych wychowaniem przedszkolnym, jest poprowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych tych dzieci oraz dokumentowanie swoich obserwacji. Z początkiem roku szkolnego poprzedzającego możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (w październiku – listopadzie) należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

W oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej nauczyciel przedszkola ma opracować i zrealizować indywidualny dla każdego dziecka program wspomagania i korygowania jego rozwoju. Celem takiej analizy jest także zgromadzenie informacji, które po przekazaniu rodzicom mają im pomóc w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do ich potrzeb.

Następnie, najlepiej w marcu, nauczyciel ma przeprowadzić kolejną diagnozę, której wynik posłuży nauczycielom przedszkoli przy sporządzaniu informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, gdyż zgodnie z § 3 ust. 5 i § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) przedszkola wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Powyższą informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w danym przedszkolu.

Informacja ta powinna być wydana zarówno rodzicom dzieci sześcioletnich, jak i dzieci pięcioletnich.

Rodzice otrzymują tę informację i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę, jeśli uznają, że zawarte w niej uwagi mogą pomóc w dalszej pracy z dzieckiem oraz wspomaganiu jego rozwoju. Natomiast szkoła nie ma prawa żądać od rodziców udostępnienia informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Idę do szkoły – krok po kroku

Planowane zmiany w systemie edukacji weszły – krok po kroku, rok po roku – począwszy od roku szkolnego 2009/2010. W okresie wdrażania reformy szkoła podstawowa pełni funkcję punktu informacyjnego, przede wszystkim dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym niekorzystających z edukacji przedszkolnej.

W roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011 pięciolatki miały prawo do edukacji przedszkolnej. Od roku 2011/2012 wszystkie pięciolatki rozpoczęły obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Wszyscy rodzice dzieci urodzonych w roku 2006 i 2007 mieli prawo wyboru, czy ich dziecko idzie do szkoły jak sześcio- czy jako siedmiolatek.

Czytaj więcej: http://archiwum.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1904&Itemid=297