2 lipca 2012

Przypomnienie o składaniu wniosków o stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra właściwego do spraw oświaty

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim

Nawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), przypominam o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2012/2013, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2011/2012.

Dokładna informacja o stypendiach wraz z wnioskami dostępna jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach w WAŻNYCH ZAGADNIENIACH.

Przypominam również, że termin nadsyłania wniosków o stypendia do Kuratorium Oświaty w Kielcach upływa 10 lipca 2012 r.

UWAGA!

W sytuacji niewytypowania kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów przez szkołę zobowiązuję Państwa Dyrektorów do przesłania do Kuratorium Oświaty pisemnych wyjaśnień na temat przyczyny braku kandydata. Wykaz szkół, które nie wytypowały kandydata, Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa jako załącznik do pisma przewodniego.

Działania związane ze stypendiami koordynuje Pani Bożena Kropisz – wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł