5 czerwca 2012

Komunikat w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w województwie świętokrzyskim

Nawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), przypominam o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2012/2013, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2011/2012.

I. Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Kandydata – tylko jednego – do tego stypendium powinna typować każda szkoła (publiczna i niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej) dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdej szkoły).

Aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, kandydat musi spełnić przynajmniej jeden z niżej podanych warunków (art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty):

 • otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen,
 • wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z treścią § 2 ust. l – 6, ww. rozporządzenia Rady Ministrów, przestrzegając następujących zasad i terminów:

 • kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski,
 • wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły (w przypadku jej braku – radzie pedagogicznej), w terminie do 24 czerwca 2012r. Rada szkoły (rada pedagogiczna) po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty zatwierdza jednego kandydata,
 • dyrektor szkoły – do 3 lipca (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty), nie później jednak niż do 10 lipca 2012r. – przedstawia Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium.

Wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2012/2013 będą jeszcze uczniami danej szkoły.

Należy zadbać, aby w każdej uprawnionej szkole przeprowadzono typowanie kandydata
do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Wnioski o stypendia należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach za potwierdzeniem odbioru w nieprzekraczalnym terminie, o którym mowa w piśmie.

UWAGA! W sytuacji niewytypowania kandydata przez szkołę należy przesłać do Kuratorium Oświaty pisemne wyjaśnienie dyrektora szkoły na temat przyczyny braku kandydata. Wykaz szkół, które nie wytypowały kandydata, Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa jako załącznik do pisma przewodniego.

Wnioski kandydatów ze szkół artystycznych należy kierować do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN)

Zgodnie z art. 90i. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Pedagogiczna, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana), przedstawia Kuratorowi Oświaty wnioski kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania:

 • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w przypadku uczniów klas programowo najwyższych,
 • do 3 lipca (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty), nie później jednak niż do 10 lipca 2012r.– w przypadku uczniów pozostałych klas.

Kandydatem do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być uczeń szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, który w roku szkolnym 2011/2012 uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, zwłaszcza wyszczególnione w art. 90i ust. 1 ustawy o systemie oświaty, tj:

 • laureat międzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 • laureat konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 • uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 • uczeń uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 • uczeń, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w roku szkolnym 2011/2012. Komplet dokumentów należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach za potwierdzeniem odbioru w nieprzekraczalnym terminie, o którym mowa w piśmie. W celu usprawnienia pracy uprzejmie proszę także o przesłanie na podany niżej adres mailowy wypełnionego wniosku jako załącznika w programie Word.

Wnioski kandydatów ze szkół artystycznych należy kierować do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Działania związane ze stypendiami koordynuje Pani Bożena Kropisz – wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, tel. 041 342 18 20, e- mail: bozena.kropisz@kuratorium.kielce.pl

UWAGA: Wnioski należy wypełnić pismem maszynowym oraz dołączyć pismo przewodnie zawierające liczbę składanych wniosków wraz z nazwiskami kandydatów do stypendium.

Z poważaniem
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Bień