6 kwietnia 2012

Strona internetowa dotycząca programu „Cyfrowa szkoła” prowadzona przez MEN

Szanowni Nauczyciele i Dyrektorzy Szkół Podstawowych
oraz Przedstawiciele organów prowadzących szkoły!

Pilotaż Rządowego programu „Cyfrowa szkoła" został przyjęty do realizacji przez Radę Ministrów na posiedzeniu, które odbyło się 3 kwietnia br.

Do 18 kwietnia publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o udział w programie do swoich organów prowadzących. Następnie, organy prowadzące szkoły powinny złożyć wnioski do wojewodów o udzielenie wsparcia finansowego dla prowadzonych przez siebie szkół w terminie do 30 kwietnia, zapewniając jednocześnie wkład własny w wysokości co najmniej 20% wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Wojewodowie w terminie do 14 maja dokonają kwalifikacji szkół do udziału w programie. Możliwość otrzymania wsparcia finansowego w ramach programu pilotażowego uzyska około 380 szkół podstawowych.

Rządowy program „Cyfrowa szkoła" będzie realizowany w formie pilotażu do sierpnia 2013 roku. W zamian za otrzymane wsparcie finansowe na wyposażenie szkół i uczniów w nowoczesne pomoce dydaktyczne, szkoły będą zobowiązane wykonać – w trakcie trwania programu pilotażowego – określone w programie zadania związane m.in. z doskonaleniem nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz prowadzeniem lekcji z wykorzystaniem TIK.

Dzięki udziałowi w programie szkoły uzyskają możliwość unowocześnienia bazy technologicznej, a nauczyciele zdobędą nowe umiejętności i kompetencje pozwalające w sposób bardziej interesujący prowadzić zajęcia z uczniami.

Minister Edukacji Narodowej zainicjuje również zmiany w przepisach ustawy o systemie oświaty umożliwiające szkołom niepublicznym oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne udział w planowanym wieloletnim programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez wprowadzenie możliwości przekazywania dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zachęcam nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych oraz organy prowadzące szkoły – jednostki samorządu terytorialnego do zainteresowania programem i aplikowania o uczestnictwo w nim.

Krystyna Szumilas
minister edukacji narodowej