3 kwietnia 2024

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – marzec 2024 r.

W miesiącu marcu 2024 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych.

W miesiącu marcu 2024 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 74 kontrole doraźne.

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek
1. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 41 szkoła podstawowa – 9
szkoła ponadpodstawowa – 10
szkoła dla dorosłych – 22
2. Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki – 1 szkoła podstawowa – 1
3. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 1 placówka oświatowa – 1
4. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 15 przedszkole – 3
szkoła podstawowa – 9
szkoła ponadpodstawowa – 2
placówka oświatowa – 1
5. Inne – 18:

  • zgodność z przepisami prawa prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, przyjmowania uczniów oraz kształcenia w szkołach niepublicznych (13 kontroli),
  • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (3 kontrole),
  • zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2023/2024 (1 kontrola),
  • inne (1 kontrola).
szkoła podstawowa – 7
szkoła ponadpodstawowa – 10
szkoła dla dorosłych – 1

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach/placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • rodziców
2
  • Rzecznika Praw Dziecka
2
  • innych podmiotów
10
Na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 60
RAZEM 74