11 marca 2024

Komunikat w sprawie zakazu prowadzenia działalności politycznej w szkołach i placówkach

Szanowni Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

w związku z docierającymi do Kuratorium Oświaty w Kielcach informacjami o próbach wykorzystywania społeczności szkolnej do działań o charakterze politycznym przypominam Państwu, że szkoła powinna być miejscem apolitycznym.

Zgodnie z art. 108 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 2408) zabroniona jest agitacja wyborcza na terenie szkół wobec uczniów. Z zakazu agitacji wyborczej wobec uczniów na terenie szkół wypływa również zakaz umieszczania materiałów wyborczych na ogrodzeniach. Ponadto przypominam, iż zgodnie z § 3 tego artykułu za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej polegającej na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego oraz zasadach organizacji wyborów.  Zajęcia takie  powinny się jednak odbywać tylko w formach przewidzianych i dopuszczonych podstawą programową kształcenia ogólnego w sposób niefaworyzujący żadnego ugrupowania ani opcji politycznej.

Należy także pamiętać, że zgodnie z art.  86 ust.1 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia
2016 r. (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 900 ze zm.) – w szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Zakaz działalności partii  i organizacji politycznych w szkole jest zakazem bezwzględnym.

Jednocześnie przypominam, że art. 494 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 2408) wskazuje, że prowadzenie agitacji wyborczej na terenie szkół wobec uczniów stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny. Postępowanie w tym zakresie jest prowadzone w trybie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 z późn. zm.), o czym stanowi art. 516 ustawy Kodeks wyborczy. Zgłoszenia dotyczące podejrzenia popełnienia ww. wykroczenia należy składać na Policję (art. 17 § 1 ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zw. z art. 516 ustawy Kodeks wyborczy). Kuratorzy oświaty nie są właściwi do prowadzenia spraw wykroczeniowych, choćby wykroczenie zostało popełnione na terenie szkoły lub placówki oświatowej.