8 marca 2024

Podsumowanie konferencji dla dyrektorów „małych szkół”

W dniu 6 marca 2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Stawie Kunowskim (gmina Brody) odbyła się konferencja w ramach wspomagania dyrektorów „małych szkół” z terenu województwa świętokrzyskiego.

W spotkaniu uczestniczyło 25 dyrektorów szkół prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz dyrektorów szkół liczących do 70 uczniów, których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego.

Tematem konferencji było podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Na wstępie głos zabrał Pan Jacek Staromłyński – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach, który powitał uczestników konferencji. W swoim wystąpieniu Pan Dyrektor podkreślił wagę dostępności i jakości wsparcia udzielanego wszystkim uczniom w szkole. Zaakcentował, że wszyscy nauczyciele, nie tylko nauczyciele specjaliści, są odpowiedzialni za zaspokajanie indywidualnych możliwości, potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych uczniów.

W pierwszej części konferencji Pani Ewa Orczyk – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim i Pani Agnieszka Grudniewska – Prezes Stowarzyszenia „Nowa Szkoła” w Stawie Kunowskim przedstawiły informacje dotyczące działalności placówki. W swoim wystąpieniu podkreśliły, że szkoła jest wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające pracę z uczniami aktywizującymi metodami nauczania z uwzględnieniem technologii komputerowej i informacyjnej, zapewniającą wysoki poziom nauczania i wszechstronny, intelektualny rozwój każdego dziecka, w tym dziecka i ucznia niepełnosprawnego.

W drugiej części konferencji nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim: Pani Monika Zapała – tyflopedagog, Pani Anna Woźniak – pedagog szkolny, Pani Magdalena Pentek – logopeda i neurologopeda zaprezentowały dobre praktyki wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, omówiły metody i formy pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz zaakcentowały ważność i znaczenie udzielanej wszystkim uczniom w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na zakończenie tej części spotkania głos zabrała mama chłopca uczęszczającego do przedszkola funkcjonującego przy szkole. Pani Diana Cieciora w swojej wypowiedzi podkreśliła, że dzięki zaangażowaniu i pracy specjalistów oraz nauczycieli nastąpiła znaczna poprawa funkcjonowania jej syna nie tylko w przedszkolu ale również w domu. Dzięki wsparciu i udzielonej pomocy, jakie otrzymali ze strony szkoły, jej syn oraz rodzina czują się bezpiecznie, bo wiedzą, jak zachowywać się wobec dziecka z niepełnosprawnością.

W trzeciej części konferencji Pani Anna Michalska – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starachowicach omówiła zasady organizacji wczesnego wspomagania rozwoju. Pani Barbara Krzemińska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawiła z kolei zapisane w przepisach prawa oświatowego obowiązki każdego nauczyciela w zakresie wspierania ucznia oraz w zakresie pracy zespołowej nauczycieli. Pani Barbara Krzemińska zaprezentowała również formy wspierania dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej zagwarantowane prawem.

Uczestnicy konferencji w Stawie Kunowskim w dniu 6 marca 2024 r.Uczestnicy konferencji w Stawie Kunowskim w dniu 6 marca 2024 r.
Wystąpienie nauczycielek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim Pani Magdaleny Pentek, Pani Anny Woźniak, Pani Moniki ZapałyWystąpienie nauczycielek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim Pani Magdaleny Pentek, Pani Anny Woźniak, Pani Moniki Zapały
Wystąpienie Pana Jacka Staromłyńskiego Zastępcy Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i StrategiiWystąpienie Pana Jacka Staromłyńskiego Zastępcy Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii
Wystąpienie Pani Anny Michalskiej pedagoga Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w StarachowicachWystąpienie Pani Anny Michalskiej pedagoga Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Starachowicach
Wystąpienie Pani Ewy Orczyk dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim i Pani Agnieszki Grudniewskiej Prezesa Stowarzyszenia Oświatowego Nowa SzkołaWystąpienie Pani Ewy Orczyk dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim i Pani Agnieszki Grudniewskiej Prezesa Stowarzyszenia Oświatowego Nowa Szkoła