4 marca 2024

Zapotrzebowanie na środki na stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy w okresie od stycznia do czerwca 2024

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki (DWP-WWO.419.3.2024.KK z dnia 28.02.2024r.) uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa[1] obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającemu warunki określone w tej ustawie, mogą być przyznane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym[2], o których mowa w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty[3].

Uprzejmie proszę o przekazanie danych zgodnie z załączonym formularzem, dotyczących zapotrzebowania na ww. środki w okresie od stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r. Kwoty zapotrzebowania powinny być podane wyłącznie na podstawie już wydanych decyzji administracyjnych (pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie stypendiów i zasiłków) aktualnych w okresie od stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r.

Wypełniony formularz z kwotami (w tym już zrealizowanymi wypłatami ze środków własnych, jeżeli takie wystąpiły) w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. należy przesłać do dnia 13 marca 2023 r. na adres: adrianna.czarnecka@kuratorium.kielce.pl lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (ePUAP lub e-Doręczenia).

Z poważaniem
Andrzej Jakubiec
p.o. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty


  • [1] Dz.U. z 2024 r. poz. 167 i poz. 232.
  • [2] Środki na ten cel zapewnione zostały w Planie Finansowym Funduszu Pomocy na 2024 rok
    – w poz. 1.8.1 „stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (szkoły)”.
  • [3] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230, z późn. zm.).

Załączniki