1 marca 2024

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku

Szanowni Państwo,
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku.

Zwracam się z prośbą o weryfikację dokonanego podziału zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. W tabeli należy również uwzględnić kwotę zaplanowanych na realizację zadania środków własnych gminy.

Jednocześnie wskazuję,że na mocy art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz.1400, i z 2024 r. poz.123) wysokość wkładu własnego uzależniona jest od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na mieszkańca. Oznacza to, że w przypadku, gdy:

  1. wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin – kwota dotacji nie może przekroczyć 95% kwoty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonych w 2024 roku przez gminę, pod warunkiem że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2024 roku będzie nie mniejsza niż 95% naliczonej kwoty dotacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  2. wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 75% i wyższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin – kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kwoty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielonych w 2024 roku przez gminę, pod warunkiem że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2024 roku będzie nie mniejsza niż 95% naliczonej kwoty dotacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W przypadku pozostałych gmin, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca przekracza 75% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin – wkład własny stanowi 20% kosztów realizacji zadania. Wysokość wskaźnika dochodowości na mieszkańca w poszczególnych gminach zawiera kolumna 11 załączonej tabeli.

Jednocześnie informuję, że w zapotrzebowaniu nie uwzględniamy uczniów – obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ponieważ pomoc dla nich realizowana będzie odrębnie (Dz. U. z 2024 r. poz.167 i poz. 232).

Powyższe dane należy przekazać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2024 roku (nr tel. kontaktowego 41 342 1906).

Załączniki

Tabela - zapotrzebowanie środków z dotacji celowej (gminy)
Data: 2024-03-01, typ pliku: XLSX, rozmiar: 25 KB