17 grudnia 2004

Regulamin III Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego

 1. Organizatorami Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego są:
  • Kuratorium Oświaty w Kielcach
  • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
  • Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
 2. Do przeprowadzenia Konkursu Kurator Oświaty powołał następującą Komisję:
  • Przewodniczący: Antoni Karpacz
  • Wiceprzewodnicząca: Anna Trawka
  • Koordynator: Ewa Mirowska
  • Członkowie:
  • Barbara Nowak
  • Grażyna Pauli
  • Waldemar Madej
  • Monika Zawadzka-Chłopek
 3. Konkurs odbędzie się w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Na każdym etapie konkurs obejmuje w całości oraz poszerza treści podstawy programowej z informatyki w klasach I – III gimnazjum, w szczególności zagadnienia:
  • zastosowanie programów narzędziowych typu: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, programy do prezentacji graficznej (np. Power Point),
  • algorytmy,
  • Logo Komeniusz,
  • Internet,
  • ogólna wiedza na temat komputerów i informatyki.
 4. Pracownie, w których może być przeprowadzony konkurs muszą być wyposażone w komputery IBM PC. Minimalne oprogramowanie komputerów to:
  • system operacyjny Windows 95/98/2000/XP,
  • Microsft Office,
  • Komeniusz LOGO lub ELI 2.0 Multi Plus.

Organizacja i przebieg konkursu.

I etap – szkolny

 1. Etap szkolny konkursu polega na rozwiązaniu zadań, które opublikowane zostaną 17 grudnia 2004 r. na stronie https://www.kuratorium.kielce.pl/konkurs_inf . Jednocześnie opublikowane zostaną kryteria oceny.
 2. Uczniowie dostarczają w formie elektronicznej rozwiązane zadania do 6 stycznia 2005 r. do Szkolnej Komisji Konkursowej powołanej przez dyrektora szkoły, w której organizowane są eliminacje.
 3. Szkolna Komisja Konkursowa ocenia dostarczone przez uczniów prace, a następnie do 12 stycznia 2005 r. przesyła na adres Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej:
  • Arkusz sprawozdawczy z wynikami uzyskanymi przez poszczególnych uczniów.
  • Prace uczniów, którzy zdobyli powyżej 70% punktów możliwych do uzyskania. Wskazane jest (w miarę możliwości) zapisanie wszystkich prac uczniów z danej szkoły na jednej płycie CD-ROM.
 4. Ostateczną listę uczniów zakwalifikowanych do Etapu Rejonowego ustala Wojewódzka Komisja Konkursowa.
 5. Lista uczniów zakwalifikowanych, opublikowana zostanie na stronie https://www.kuratorium.kielce.pl/konkurs_inf 21 stycznia 2005 r.

II etap – rejonowy

 1. Eliminacje na tym etapie zostaną przeprowadzone w dniu 2 marca 2005 r. o godz. 10.00.
 2. Rejony i adresy szkół, w których odbywać się będą eliminacje II etapu zostaną ustalone po zakończeniu I etapu i będą podane w dniu 21 lutego 2005 r. na stronie https://www.kuratorium.kielce.pl/konkurs_inf.
 3. Rejonowe Komisje Konkursu Informatycznego (RKKI) zostaną powołane zgodnie z postanowieniami ogólnymi konkursów.
 4. Rejonowe Komisje Konkursu Informatycznego sprawdzają i oceniają prace uczniów oraz przesyłają protokół do 8 marca 2005 r. na adres Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursu Informatycznego.
 5. Liczbę uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego ustala Wojewódzka Komisja Konkursu Informatycznego.
 6. Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego opublikowana zostanie na stronie https://www.kuratorium.kielce.pl/konkurs_inf w dniu 17 marca 2005 r.

III etap – wojewódzki

 1. Finał konkursu odbędzie się dnia 14 kwietnia 2005 r. o godzinie 10.00.
 2. Etap wojewódzki przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursu Informatycznego.
 3. Lista laureatów zostanie ogłoszona w dniu 20 kwietnia 2005 r. na stronie https://www.kuratorium.kielce.pl/konkurs_inf.
 4. Udział w Finale uczestnika Konkursu dyrektorzy szkół odnotują na świadectwie szkolnym ucznia.
 5. Laureaci III etapu Konkursu otrzymają z informatyki celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną.
 6. Na mocy paragrafu 4. pkt. 2 i 3 Decyzji Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 9 lutego 2004 r. laureaci Konkursu przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów.

Tryb odwoławczy

Od wyników Konkursu nauczycielom przedmiotu lub opiekunom uczniów przysługuje prawo odwołania w ciągu 7 dni od daty opublikowania wyników przez Internet.

Odwołania dotyczące eliminacji szkolnych rozpatruje Komisja Szkolna. Odwołania dotyczące II i III etapu Konkursu rozpatruje przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Uwagi końcowe

Regulamin oraz bieżące informacje związane z Konkursem Informatycznym publikowane będą na witrynie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach pod adresem https://www.kuratorium.kielce.pl/konkurs_inf.

Literatura

 1. Wykaz podręczników do nauczania informatyki w gimnazjum dopuszczonych do użytku szkolnego przez MENiS opublikowany w Internecie pod adresem http://www.mein.gov.pl (Oświata – Podręczniki szkolne – Gimnazjum).
 2. Marek Luliński – „Zadania konkursowe z informatyki”, Wydawnictwo „Mikom” Warszawa, luty 2002 r.
 3. Małgorzata Mordaka, Janusz Białowąs – „Elementy informatyki – zbiór ćwiczeń”, Wydawnictwo „Czarny Kruk”, Bydgoszcz 1998r.
 4. Alojzy Drogowski – „Zbiór ćwiczeń z LOGO pozycja uzupełniająca”, Wydawnictwo „Czarny Kruk
 5. Zbiór zadań z pięciu edycji Mazowieckiego Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów LOGIA, opublikowany pod adresem internetowym: http://logia.oeiizk.waw.pl/zadab.htm