20 lutego 2024

Informacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania w roku szkolnym 2024/2025 arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
osoby prowadzące publiczne przedszkola, publiczne szkoły i publiczne placówki,
Dyrektorzy publicznych: przedszkoli, szkół i placówek
województwa świętokrzyskiego

Świętokrzyski Kurator Oświaty działając na podstawie art. 51 ust. 1. pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 900 ze zm.) opiniuje arkusze organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek w zakresie ich zgodności z przepisami prawa, przedstawione przez organy prowadzące przedszkola, szkoły i placówki przed ich zatwierdzeniem.

I. Arkusz organizacji:

 1. przedszkola powinien zawierać wytyczne, o jakich mowa w § 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2736),
 2. szkoły powinien zawierać wytyczne, o jakich mowa w § 17 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2736),
 3. szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, powinien zawierać wytyczne,
  o jakich mowa w § 17 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r.
  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2736).

II. Arkusze organizacji innych placówek publicznych

 1. Opiniowanie i zatwierdzenie arkuszy organizacji publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznego branżowego centrum umiejętności określa § 6 ramowego statutu publicznej placówki kształcenia ustawicznego, § 6 ramowego statutu publicznego centrum kształcenia zawodowego i § 6 ramowego statutu publicznego branżowego centrum umiejętności stanowiących odpowiednio załącznik nr 1, 2 i 3  do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
  z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznego branżowego centrum umiejętności (Dz.U.
  z 2023 r. poz. 2066),
 2. Opiniowanie i zatwierdzenie arkuszy organizacji publicznej placówki oświatowo-wychowawczej, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania określa § 80 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie niektórych publicznych placówek systemu oświaty (Dz. U. z 2023 r. poz. 651).
 3. Zakres opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej dotyczy zgodności przydziału zajęć poszczególnym nauczycielom z ich kwalifikacjami oraz zgodności przydziału godzin nauczycielom z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.).

III.  Dyrektorzy szkół/placówek do dnia 21 kwietnia 2024 r. przekazują organowi prowadzącemu arkusze organizacji zaopiniowane przez zakładowe organizacje związkowe.

IV. Organy prowadzące wniosek wraz z nieedytowalną elektroniczną wersją arkusza organizacji publicznych przedszkoli, szkół, placówek wraz z załącznikami przekazują do Kuratorium Oświaty w Kielcach za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (identyfikator ESP: /xux6rv606y/SkrytkaESP) lub za pomocą systemu Doręczeń Elektronicznych (adres e-Doręczeń: AE:PL-59511-89980-FJCRF-25).

V. Zarejestrowane arkusze organizacji zostaną przekazane do odpowiednich komórek organizacyjnych kuratorium zgodnie z poniższą tabelą.

L.p. Komórka organizacyjna Zakres sprawowanego nadzoru pedagogicznego
1. Kuratorium Oświaty w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

tel: 41 34 21 634

–  miasto Kielce,

–  powiat: kielecki,

–  powiat: konecki,

 

2. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Iłżecka 37

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel: 41 343-38-53

–  powiat: ostrowiecki, opatowski
3. Oddział w Starachowicach

ul. Rogowskiego 14

27-200 Starachowice

tel: 509-475-108

–  powiat: starachowicki
4. Oddział w Starachowicach z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

26-110 Skarżysko-Kamienna

Plac Floriański 1

tel. 41 395-30-62

–  powiat: skarżyski
5. Oddział w Jędrzejowie

ul. Armii Krajowej 9

28-300 Jędrzejów

tel: 41 386-18-15

–  powiat: jędrzejowski,

–  powiat: pińczowski (gminy:  Michałów, Działoszyce, Kije)

6. Oddział we Włoszczowie

ul. Wiśniowa 10

29-100 Włoszczowa

tel: 519-407-844

–  powiat: włoszczowski

 

7. Oddział w Busku-Zdroju

ul. Rehabilitacyjna 1

28-100 Busko-Zdrój

tel: 41 350-12-10

–  powiat: buski,

–  powiat pińczowski (gminy: Złota, Pińczów)

8. Oddział w Busku-Zdroju z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej

ul. Partyzantów 29

tel. 500-015-455

–  powiat: kazimierski
9. Oddział w Sandomierzu

ul. Mickiewicza 39

27-600 Sandomierz

tel: 15 832-04-54

– powiat: sandomierski

– powiat: staszowski (gminy: Osiek, Rytwiany)

 

10. Oddział w Staszowie

ul. 11 Listopada 3

28-200 Staszów

tel: 15 864-19-00

–  powiat: staszowski (gminy: Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Połaniec, Szydłów, Staszów)

 

VI. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny przesyła opinię do organu prowadzącego w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu arkusza do Kuratorium Oświaty, nie później niż do dnia 20 maja 2024 roku.

Przekazanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach arkuszy organizacji do dnia 6 maja 2024 r., zagwarantuje organom prowadzącym wydanie opinii w terminie tj. do 20 maja 2024 r.

VII.  Informacje zawarte w arkuszu organizacji muszą w szczególności umożliwić wydanie opinii w zakresie zgodności z przepisami prawa:

 1. kwalifikacji nauczycieli do prowadzenia przydzielonych im zajęć,
 2. przydziału godzin nauczycielom zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.),
 3. wymiaru zatrudnienia specjalistów, w tym wymiaru zatrudnienia psychologa i pedagoga specjalnego,
  a w placówkach specjalnych psychologa i pedagoga,
 4. liczby dzieci, uczniów, wychowanków w poszczególnych oddziałach i grupach w przedszkolu, szkole, placówce oraz wynikających z nich obowiązkowych podziałów na grupy,
 5. liczby godzin zajęć edukacyjnych w poszczególnych oddziałach w przedszkolu,
 6. realizacji zajęć, które wynikają ze szczególnych przepisów między innymi: doradztwa zawodowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie, zajęć sportowych
  w oddziałach i szkołach sportowych,
 7. organizacji nauczania w klasach łączonych,
 8. liczby godzin przeznaczonych na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 9. dla poszczególnych oddziałów, tygodniowego wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
 10. wymiaru i przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora,
 11. wymiaru i przeznaczenia zajęć dodatkowych przyznanych przez organ prowadzący,
 12. realizacji przedmiotów w zakresie rozszerzonym (dotyczy liceum i technikum),
 13. wymiaru i przeznaczenia godzin z zakresu kształcenia zawodowego, w tym praktyk zawodowych,
 14. nazwy, symbolu zawodu oraz symboli i nazw kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie w przypadku szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego.

VIII. Do arkusza organizacji załącza się (w zależności od typu szkoły/placówki):

 1. wykaz kadry pedagogicznej (załącznik 1);
 2. tygodniowe rozkłady zajęć edukacyjnych („ramówki”), a w szkołach prowadzących zajęcia w formie zaocznej semestralne rozkłady zajęć;
 3. liczbę dzieci/uczniów/wychowanków w poszczególnych oddziałach przedszkola specjalnego/szkoły specjalnej/świetlicy i grupy wychowawczej w placówkach specjalnych (załącznik 2).

IX. Wprowadzanie zmian do arkusza:

 1. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji do 30 września 2024 roku Świętokrzyski Kurator Oświaty opiniuje zmiany do arkusza w terminie 4 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 2. W aneksie do arkusza organizacji szkoły/placówki umieszcza się w szczególności informacje dotyczące przyczyny zaistniałych zmian, okresu trwania zmian oraz informacje o nauczycielach, którym przydzielono nowe zadania (załącznik 3).
 3. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola po 30 września, organ prowadzący zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania bez konieczności występowania o opinię do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

p.o. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
Andrzej Jakubiec

Załączniki

załącznik 1 - Wykaz kadry pedagogicznej
Data: 2024-02-20, typ pliku: PDF, rozmiar: 55 KB
załącznik 2 - dotyczy szkół specjalnych
Data: 2024-02-20, typ pliku: PDF, rozmiar: 52 KB
załącznik 3 - Aneks do arkusza organizacji
Data: 2024-02-20, typ pliku: PDF, rozmiar: 68 KB