6 lutego 2024

Konkurs „Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!”

Konkurs Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska jest także dla mnie

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza Konkurs „Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!” w tematyce dotyczącej realizacji zadań z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945; dalej „ustawa”).

System nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje w Polsce od 2016 r. i jest systematycznie rozwijany. Ta pomoc świadczona jest w każdym powiecie, a na terenie kraju działa już prawie 1500 punktów, gdzie poradę i konkretne wsparcie można uzyskać. Korzystają z nich osoby, których nie stać na odpłatną pomoc prawnika lub doradcy obywatelskiego.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac plastycznych w postaci plakatu i komiksu, mających charakter informacyjny i promujący system nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które będą mogły zostać wykorzystane do popularyzacji systemu nieodpłatnej pomocy.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a więc do uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora.