5 stycznia 2024

Rozliczenie dotacji – wychowanie przedszkolne za 2023 r.

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), a w szczególności art. 169 ww. ustawy, jak również rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2254).

Sprawozdanie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia, należy złożyć do dnia 31 stycznia 2024 roku w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres: joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zwrot kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości powinien zostać dokonany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej – w każdym rozdziale proporcjonalnie do kwoty dotacji wykorzystanej przez jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z przeznaczeniem.

Link do Elektronicznej aplikacji do rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2023 r..

Z poważaniem
Andrzej Jakubiec
p.o. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty