20 grudnia 2023

Rozliczenie dotacji na podręczniki na rok 2023

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin

Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia i zwrotu w terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2023 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2023 poz. 1400 ze zm.).

Jednocześnie informuję, że rozliczenie dotacji jest  dostępne na platformie online pod adresem: dotacjakielce.kuratorium.bialystok.pl

Wypełnione załączniki nr 8 i 9 należy wypełnić i przekazać do Kuratorium Oświaty w Kielcach również w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty