15 grudnia 2023

Ogłoszenie o posiadaniu zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

Kuratorium Oświaty w Kielcach, zgodnie z § 2a ust. 3 w związku z § 7 ust. 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2303 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa informuje, że posiada zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, posiadające wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona lub, które całkowicie utraciły wartość użytkową i które mogą być przedmiotem:

  1. Nieodpłatnego przekazania na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów określonych w § 38 ust. 1 ww. Rozporządzenia;
  2. Darowizny, która może być dokonana na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 39 ust.1 ww. Rozporządzenia;

Warunkiem nieodpłatnego przekazania lub darowizny wskazanych składników rzeczowych majątku ruchomego jest złożenie pisemnego wniosku kierowanego do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty zgodnie z § 38 ust. 3-5 lub § 39 ust. 3 i 4 ww. Rozporządzenia.

Załączniki