15 grudnia 2023

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych
w województwie świętokrzyskim

W załączeniu do niniejszego komunikatu zamieszczone zostały wyniki etapu wojewódzkiego XXIX edycji Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za wolność Waszą i naszą”.

Wyniki zostaną opublikowane również na stronie organizatora konkursu: www.losyzolnierza.pl

Identyfikacja uczestnika jest możliwa po jego ID nadanym przez ogólnopolskiego koordynatora konkursu.

Z testu można było uzyskać maksymalnie 52 punkty. Według regulaminu konkursu do kolejnego etapu kwalifikują się uczniowie, którzy w etapie II uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia tj. 42 punkty.

Na podstawie § 9 regulaminu uczestnicy, ich rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo wglądu do ocenianych prac (bez możliwości ich kopiowania) w ciągu 4 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu. Odwołania od wyników oceny składa się w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu do przewodniczących komisji konkursowych odpowiednich etapów. Przewodniczący właściwej komisji konkursowej rozpatruje odwołania w ciągu 14 dni roboczych licząc od pierwszego dnia po upływie terminu składania odwołań – decyzja przewodniczącego jest ostateczna.

Prace będą udostępniane w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach w dni robocze: 18, 19, 20, 21 grudnia 2023 r. w godzinach od 7.15 do 15.15.

Proszę o wcześniejszy kontakt pod numerem 41 342 16 27 w celu ustalenia terminu przeglądnięcia pracy.

Odwołania należy składać w formie pisemnej do przewodniczącego komisji rejonowej konkursu „Losy żołnierza…” – Pana Rafała Lipki – Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C, pok. 215, 25-516 Kielce.

Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu procedury odwoławczej.

Załączniki

Wyniki etapu wojewódzkiego Konkursu Historycznego Losy żołnierza
Data: 2023-12-15, typ pliku: PDF, rozmiar: 448 KB