3 listopada 2023

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – październik 2023 r.

W miesiącu październiku 2023 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych.

W miesiącu październiku 2023 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 63 kontrole doraźne:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek
1. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 9 szkoła podstawowa – 5
szkoła ponadpodstawowa – 1
szkoła dla dorosłych – 3
2. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia – 2 szkoła podstawowa – 2
3. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 13, w tym:

 • zgodność funkcjonowania przedszkola z przepisami prawa w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w czasie pobytu w przedszkolu – 6 kontroli
przedszkole – 7
szkoła podstawowa – 5
szkoła ponadpodstawowa – 1
4. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 7 szkoła podstawowa – 7
5. Inne – 34:

 • zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2023/2024 (24 kontrole),
 • zgodność z przepisami prawa prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, przyjmowania uczniów oraz kształcenia w szkołach niepublicznych (5 kontroli),
 • organizacja kształcenia specjalnego uczniów,
 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • sprawowanie nadzoru przez dyrektora,
 • realizacja zaleceń pokontrolnych,
 • inne.
szkoła podstawowa – 28
szkoła ponadpodstawowa – 6

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach/placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
 • rodziców
9
 • Rzecznik Praw Dziecka
1
 • innych podmiotów
3
Na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 50
RAZEM 63