23 października 2023

Zasady zgłaszania dobrych praktyk (aktualizacja – od listopada 2023)

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim.

Mając na uwadze jakościowy rozwój przedszkoli, szkół i placówek oświatowych działających w naszym województwie, Świętokrzyski Kurator Oświaty w roku szkolnym 2023/2024 będzie kontynuował upowszechnianie za pośrednictwem strony internetowej przykładów realizowanych przez Państwa dobrych praktyk. Dobre praktyki to działania trwałe i powtarzalne, które przynoszą konkretne pozytywne rezultaty, zawierają w sobie pewien potencjał innowacji i są możliwe do zastosowania w podobnych warunkach w innym miejscu lub przez inne podmioty. Celem publikacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach przykładów dobrych praktyk jest wyróżnienie unikatowych technik edukacyjnych, inspirujących do nowatorstwa pedagogicznego i innowacyjności w systemie oświaty oraz mogących przyczynić się do podnoszenia jakości kształcenia, wychowania i opieki.

Dzięki wspieraniu idei upowszechniania dobrych praktyk w województwie świętokrzyskim, wiele placówek zyskuje gotowe inspiracje i pomysły do jeszcze aktywniejszego działania.

Dobre praktyki realizowane w Państwa szkołach/placówkach można zgłaszać wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1), podpisanie go podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany, profil zaufany, podpis osobisty) i przesłanie w formacie pdf (PAdES) poprzez e-PUAP do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W uzasadnionych sytuacjach zgłoszenia przykładu dobrej praktyki można dokonać drogą
e-mail na adres: kurator@kuratorium.kielce.pl

Zgłaszając dobrą praktykę należy wypełnić załączoną ankietę.

Najciekawsze i spełniające warunki formalne propozycje będą prezentowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakładce Dobre praktyki oraz na naradach organizowanych dla dyrektorów szkół/placówek.

Warunki publikacji dobrej praktyki na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach:

 1. Przykład dobrej praktyki powinien być oryginalnym działaniem, różnym od dotychczas opublikowanych praktyk.
 2. Zgłoszenie nie powinno być jednorazowym działaniem (dobrą praktyką nie są wzorowo przeprowadzone zajęcia w ciągu „jednego dnia”).
 3. Opis dobrej praktyki powinien zawierać szczegółowe informacje na temat realizacji działań oraz przykłady zastosowanych rozwiązań.
 4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy jest dołączany w formie podpisanego elektronicznie pliku.
 5. Załączone jest maksymalnie 6 zdjęć do 400kB każde (dołączone osobno) – nazwa zdjęcia powinna zawierać opis zawartości (krótki tekst alternatywny).
 6. Zgłoszenie łącznie nie może przekroczyć 5MB.

Zgłaszając zrealizowany przykład dobrej praktyki proszę pamiętać o wypełnieniu ankiety on-line oraz przesłaniu wypełnionego i podpisanego elektronicznie oświadczenia dyrektora szkoły/placówki (załącznik nr 2 – bez klauzuli informacyjnej).

Reasumując, przekazywany do publikacji przykład dobrej praktyki powinien zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1), oświadczenie dyrektora szkoły/placówki (załącznik nr 2) oraz ewentualne zdjęcia.

Wypełniając zgłoszenie dobrej praktyki (formularz zgłoszeniowy i oświadczenie dyrektora) należy pamiętać o stosowaniu następujących zasad:

 • stosowanie czcionki bezszeryfowej Calibri,
 • rozmiar czcionki 12 pkt,
 • odstęp pomiędzy liniami tekstu (interlinia) – Wielokrotne 1,5,
 • wyrównanie treści dokumentu do lewej krawędzi (także tytuły i śródtytuły, niestosowanie justowania),
 • nieużywanie kursywy (z wyjątkiem wtrąconych wyrażeń obcojęzycznych oraz imienia i nazwiska osoby podpisującej).
 • nieprzesyłanie skanów wydrukowanych i podpisanych ręcznie dokumentów.

Świętokrzyski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach tylko wybranych przykładów dobrych praktyk.

Świętokrzyski Kurator Oświaty może odstąpić od publikacji dobrej praktyki w przypadku, gdy:

 • wcześniej opublikowano przykład dobrej praktyki, której cel, zakres, sposób realizacji są identyczne lub zbliżone;
 • przekazana dobra praktyka nie spełnia wymogów formalnych np. brak załącznika nr 2;
 • przekazany przykład dobrej praktyki nie uwzględnia zasad dostępności cyfrowej
 • uznano, że publikacja zgłoszona jako dobra praktyka stanowi jedynie wzorowo przeprowadzone zajęcia;
 • zgłoszenie stanowi standardowe rozwiązanie, którego realizacja wynika z obowiązujących przepisów prawa;
 • dobra praktyka jest jedynie elementem obowiązkowych działań szkoły/placówki.

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od publikacji przykładu „dobrej praktyki” dyrektor szkoły/placówki nie będzie powiadamiany o tym fakcie. Wszelkich wyjaśnień w takim przypadku mogą udzielić telefonicznie niżej wymienieni wizytatorzy.

Kontakt telefoniczny w przedmiotowym zakresie:

Załączniki