19 października 2023

Opiniowanie wniosków szkół niepublicznych – wzory dokumentów

Komunikat dla osób zakładających szkoły niepubliczne lub prowadzących szkoły niepubliczne w sprawie opiniowania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty spełnienia wymogów art. 14 ust. 3 lub art. 14 ust. 4 w zakresie kształcenia ogólnego ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

Wnioski o wydanie opinii w sprawie spełnienia wymogów określonych w art. 14 ust. 3 lub ust. 4 w zakresie kształcenia ogólnego ustawy Prawo oświatowe składają osoby fizyczne lub prawne prowadzące lub zamierzające prowadzić szkołę niepubliczną, w przypadku:

 1. zamiaru założenia szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną (podstawa prawna: art. 168 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe,
 2. zamiaru założenia artystycznej szkoły niepublicznej (podstawa prawna: art. 168 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe,
 3. wprowadzania dla szkoły niepublicznej zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji (podstawa prawna: art. 168 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe).

Świętokrzyski Kurator Oświaty wydaje opinię, o której mowa wyżej, na podstawie dokumentacji przedstawionej przez osobę zamierzającą prowadzić szkołę lub osobę prowadzącą szkołę w zakresie spełnienia wymogów określonych w art. 14 ust. 3 lub art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.

I. Wzory wniosków składanych do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie spełnienia wymogów określonych w art. 14 ust. 3 lub art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe przy:

 1. zamiarze założenia szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną (wniosek nr 1),
 2. zamiarze założenia artystycznej szkoły niepublicznej (wniosek nr 2),
 3. wprowadzaniu dla szkoły niepublicznej zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji (wniosek nr 3).

Uwaga: Osoba prowadząca szkołę w przypadku dokonywania większej liczby zmian składa jeden wniosek, w którym wpisuje wszystkie planowane zmiany.

II. Wykaz wymaganych załączników zawierają wzory poszczególnych wniosków:

 1. wzór zobowiązania osoby prowadzącej szkołę niepubliczną ogólnokształcącą do przestrzegania 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe – załącznik nr 1,
 2. wzór zobowiązania osoby prowadzącej szkołę niepubliczną, kształcącą w zawodach, do przestrzegania art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe – załącznik nr 2,
 3. wzór zobowiązania osoby prowadzącej szkołę niepubliczną ogólnokształcącą do przestrzegania 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe – załącznik nr 3,
 4. wzór informacji o warunkach lokalowych i wykaz środków dydaktycznych zapewniających realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w całym cyklu kształcenia – załącznik nr 4,
 5. wzór informacji o warunkach lokalowych i wykaz środków dydaktycznych zapewniających realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach, w całym cyklu kształcenia – załącznik nr 5,
 6. wzór wykazu kadry dydaktycznej przewidzianej do zatrudnienia w całym cyklu kształcenia w danym typie szkoły – załącznik nr 6.

III. Statut

Statut szkoły sporządzony zgodnie z art. 172 ust 2 ww. ustawy Prawo oświatowe, określający:

 1. nazwę, typ szkoły, cel szkoły oraz siedzibę i zadania;
 2. osobę prowadzącą szkołę;
 3. organy szkoły oraz zakres ich zadań;
 4. organizację szkoły;
  1. w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych:
   1. nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła,
   2. organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego, w tym organizację praktycznej nauki zawodu,
   3. organizację kształcenia ogólnego i zawodowego dla pracowników młodocianych – jeżeli szkoła takie kształcenie prowadzi;
  2. w przypadku szkół artystycznych:
   1. nazwy zawodów oraz nazwy specjalności lub specjalizacji, w których kształci szkoła,
   2. organizację zajęć edukacyjnych;
  3. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów;
  4. formę kształcenia – w przypadku szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej;
  5. poszczególne formy pozaszkolne, o których mowa w art. 117 ust. 1a – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej;
 5. prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów;
 6. sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły;
 7. zasady przyjmowania uczniów do szkoły – z tym że statut uwzględnia warunki, o których mowa w:
  1. art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1 i 2, art. 136 ust. 1, art. 143 ust. 1 i 2 oraz art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. c-fd – w przypadku szkoły ponadpodstawowej, w tym dwujęzycznej, sportowej, mistrzostwa sportowego i z oddziałami przygotowania wojskowego,
  2. art. 141 ust. 1, 6 i 7 – w przypadku szkół dla dorosłych;
 8. zasady przyjmowania słuchaczy na kwalifikacyjne kursy zawodowe – z tym że statut szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, prowadzących te kursy uwzględnia warunki, o  których mowa w art. 147 ust. 1;
 9. w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej – także zasady przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia kształcenia w danej szkole artystycznej, danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, o którym mowa w art. 14 ust. 4 pkt 3.

Uwaga: W przypadku zakładania szkoły z oddziałami dwujęzycznymi, sportowymi, mistrzostwa sportowego, integracyjnymi, specjalnymi oraz wychowania przedszkolnego należy w statucie i pozostałych załącznikach do wniosku uwzględnić odpowiednio organizację tych oddziałów oraz kwalifikacje nauczycieli. Oddziały dwujęzyczne w szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży mogą być tworzone od klasy VII.

IV. Szkolny plan nauczania

Uwzględniający realizację zajęć edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze godzin nie niższym, niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu. Szkolny plan nauczania powinien zawierać zestawienie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym cyklu kształcenia wraz z przewidywaną do ich realizacji liczbą godzin w poszczególnych latach.

Uwaga: Dane zajęcia edukacyjne należy zaplanować w odpowiedniej klasie oraz w odpowiednim tygodniowym wymiarze godzin, tj. zgodnie z przepisami dotyczącymi ramowych planów nauczania.

V. Informacja o nawiązaniu współpracy, o której mowa w art. 68 ust. 7 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe – dotyczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty złożone w sprawie powinny być podpisane przez osobę zamierzającą prowadzić szkołę lub pełnomocnika.

Po przeanalizowaniu wymaganych dokumentów Świętokrzyski Kurator Oświaty wydaje opinię w formie postanowienia.

Załączniki

wniosek nr 1 - zakładanie szkoły
Data: 2023-10-19, typ pliku: PDF, rozmiar: 75 KB
wniosek nr 2 - zakładanie niepublicznej szkoły artystycznej
Data: 2023-10-19, typ pliku: PDF, rozmiar: 70 KB
wniosek nr 3 - zgłoszenie zmian do ewidencji
Data: 2023-10-19, typ pliku: PDF, rozmiar: 72 KB
załącznik nr 1 - zobowiązanie kształcenie ogólne
Data: 2023-10-19, typ pliku: PDF, rozmiar: 73 KB
załącznik nr 2 - zobowiązanie kształcenie zawodowe
Data: 2023-10-19, typ pliku: PDF, rozmiar: 61 KB
załącznik nr 3 - zobowiązanie art. 14 ust 4 szkoły artystyczne
Data: 2023-10-19, typ pliku: PDF, rozmiar: 75 KB
załącznik nr 4 - baza kształcenie ogólne
Data: 2023-10-19, typ pliku: PDF, rozmiar: 85 KB
załącznik nr 5 - baza kształcenie zawodowe
Data: 2023-10-19, typ pliku: PDF, rozmiar: 86 KB
załącznik nr 6 - wykaz kadry
Data: 2023-10-19, typ pliku: PDF, rozmiar: 59 KB
klauzula informacyjna
Data: 2023-10-19, typ pliku: PDF, rozmiar: 95 KB