18 października 2023

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłoszenia konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Szanowni Państwo,
Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa świętokrzyskiego oraz
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego

Świętokrzyski Kurator Oświaty zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i  sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.

W związku z tworzeniem wykazu na potrzeby rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 Świętokrzyski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do dyrektorów szkół oraz organizatorów zawodów o zgłaszanie konkursów (zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych), adresowanych do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim, poprzez wypełnienie Formularza „Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej”dotyczącego organizowanych form współzawodnictwa w roku szkolnym 2023/2024.

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe powinny być organizowane przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły oraz dostępne dla wszystkich uczniów szkoły na jednolitych zasadach. Zadaniem dyrektorów szkół jest stwarzanie uczniom warunków do uczestnictwa w tych zawodach. W zgłaszanych zawodach biorą udział uczniowie reprezentujący swoją szkołę, wyłonieni podczas eliminacji lub etapu szkolnego zawodów.

W wykazie mogą zostać uwzględnione zawody spełniające wszystkie podane niżej wymagania (dotyczy również zawodów sportowych realizowanych w porozumieniu z dyrektorem szkoły a organizowanych przez podmioty działające w zakresie sportu):

 • Konkurs musi być organizowany dla uczniów przez podmiot działający na terenie szkoły realizujący swoją działalność oświatową w porozumieniu z dyrektorem danej szkoły,
 • Konkurs musi być organizowany przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły,
 • Konkurs musi mieć charakter ogólnodostępny i powszechny gwarantujący równy dostęp do uczestnictwa w zawodach wszystkim zainteresowanym uczniom na jednolitych zasadach,
 • Konkurs musi mieć gwarancję bezpłatnego udziału uczestników,
 • Uczniowie reprezentujący swoją szkołę zostali wyłonieni na etapie szkolnym na zasadach ustalonych przez organizatora zawodów lub szkołę,
 • Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe powinny mieć zasięg powiatowy (minimum), wojewódzki, krajowy lub międzynarodowy. Zawody powinny być co najmniej dwuetapowe (z uwzględnieniem etapu szkolnego),
 • Zawody powinny wyróżniać się merytorycznymi treściami i wymaganymi umiejętnościami,
 • Zakres tematyczny zawodów powinien odnosić się do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej lub ją poszerzać,
 • Zgłaszany konkurs musi mieć ogólnodostępny regulamin (np. strona internetowa szkoły lub organizatora), który zawiera w szczególności zasady uczestnictwa, kryteria kwalifikowania do poszczególnych etapów, warunki uzyskiwania przez uczestników miejsca uznanego za wysokie w zawodach oraz ich określenie (np. laureat, finalista, miejsce I, II, III),
 • Zawody zgłaszane do wykazu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty powinny odbywać się cyklicznie, wyjątek stanowią zawody rocznicowe lub zawody o szczególnych walorach patriotycznych.

Spełnienie wyżej wymienionych wymagań nie jest równoznaczne z umieszczeniem zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych w wykazie.

O wpisie konkursu do wykazu decydować będą również poniższe kryteria:

 • terminowe i poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 29 grudnia 2023 r.;
 • sporządzenie papierowej lub elektronicznej wersji regulaminu zgłoszonego konkursu zawierającego:
 • tytuł lub nazwę konkursu,
 • szczegółową nazwę organizatora (nazwa i adres organizatora),
 • adresat zawodów (np. dla uczniów kl. VI-VIII szkoły podstawowej),
 • typ konkursu (wiedzy, artystyczny, sportowy),
 • zakres treści i wymaganych umiejętności, zakres aktywności artystycznej i sportowej wyróżniający dane zawody spośród innych,
 • zapewnienie powszechnej dostępności (w tym bezpłatne), równości i dobrowolności udziału uczniów w zawodach – warunki uczestnictwa uczniów,
 • rok szkolny, w którym organizowane są zawody,
 • liczbę stopni zawodów (powiatowy, wojewódzki, krajowy, międzynarodowy),
 • sposób i terminy przeprowadzania poszczególnych etapów,
 • jasno określone definicje laureata i finalisty zawodów oraz warunki uzyskania tych tytułów (miejsca uznane za wysokie).
 • przysłanie regulaminu na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków 3,
  25-516 Kielce do dnia 29.12.2023 r. lub podanie w zgłoszeniu linku do wersji elektronicznej regulaminu zawodów.

Formularz on-line „Zgłoszenie konkursu wpisywanego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej” dostępny jest na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach do 29 grudnia 2023 roku:

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 w województwie świętokrzyskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach zostanie umieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach do końca lutego 2024 roku.

Dokonanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z umieszczeniem danego konkursu lub zawodów w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Objęcie danego konkursu lub zawodów Honorowym Patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub zamieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach nie jest równoznaczne z wpisem do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych.

Osiągnięcia uzyskane w konkursach lub zawodach, które nie zostały uwzględnione w wykazie kuratora oświaty, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, które zawody będą zamieszczone w wykazie, jest ostateczna i nie podlega trybowi odwoławczemu.

Zgłoszenia zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych dokonują podmioty działające na terenie szkoły za pomocą formularza on-line, drogą elektroniczną na adres: kurator@kuratorium.kielce.pl lub w formie papierowej pocztą tradycyjną do 29 grudnia 2023 r. (liczy się data wpływu).

Po tym terminie zgłoszenie konkursu do wykazu nie będzie możliwe.