18 października 2023

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników do końca 2023 roku.

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin
województwa świętokrzyskiego

Zwracam się z uprzejmą prośbą o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2023 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (nauka zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy) zgodnie z art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 735 z późn.zm.) oraz art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz.900 z późn.zm.

Jednocześnie proszę o przekazanie ww. danych wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2023 wg poniższej tabeli:

Nazwa Gminy Wysokość środków finansowych niezbędnych
na realizację wniosków, które zostaną złożone do końca 2023 roku.*
 

 

 

 

*w tabeli należy wykazać wyłącznie te wnioski, na które nie zostało jeszcze złożone zapotrzebowanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Informację sporządził:   ……………………………………………….

Telefon kontaktowy:     ……………………………………………….

 

Z poważaniem
Katarzyna Nowacka
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty