12 października 2023

Informacja dotycząca zadań realizowanych przez nauczycieli-doradców metodycznych w roku szkolnym 2022/2023

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli:

 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
 • Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
 • Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

w roku szkolnym 2022/2023 organizowały i prowadziły wspomaganie szkół i placówek oraz doskonalenia zawodowe nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa, wprowadzanych zmian w przepisach prawa oświatowego oraz wyników diagnozy potrzeb szkół i placówek. Doradztwo metodyczne realizowane było z wykorzystaniem różnych form wsparcia.

I. Wspomaganie szkół i placówek

Lp.  Zadania i formy pracy doradców metodycznych Liczba form wsparcia Liczba uczestników
1. Konsultacje (indywidualne i grupowe) 1460 2767
2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych zajęcia otwarte 111 459
warsztaty 230 2476
konferencje 28 1350
webinarium 76 1334
seminaria 16 722
szkolenia 410 9365
kursy doskonalące 9 103
kurs blended learningowy 1 32
forum 4 35
projekt 2 59
obserwacja zajęć 112 113
spotkania informacyjne 139 316
konkursy 8 764
zajęcia e-learningowe 121 3174
warsztaty e-learningowe 48 586

Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów

Lp. Nazwa placówki doskonalenia nauczycieli Liczba sieci współpracy Liczba uczestników
1. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 8 135
2. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach 17 636
3. Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju 11 824
Suma 36 1595

II. Sposoby organizowania form wsparcia:

 1. liczba form wsparcia zorganizowanych stacjonarnie – 1666
  liczba uczestników – 15984
 2. liczba form wsparcia zorganizowanych zdalnie – 707
  liczba uczestników – 8759
 3. liczba form wsparcia blended learning – 6
  liczba uczestników – 79

III. Wnioski wynikające ze wspomagania szkół i placówek oraz potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa metodycznego:

 1. Najczęściej wybieraną w roku szkolnym 2022/2023 problematyką szkoleń i innych form wsparcia dla nauczycieli były: pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kształtowanie kompetencji kluczowych, technologia informacyjno-komunikacyjna, zapobieganie szeroko rozumianej cyberprzemocy, współpraca z rodzicami.
 2. Preferowaną przez nauczycieli formą organizacji doskonalenia zawodowego było kształcenie na odległość np. webinaria, szkolenia, warsztaty i zajęcia e-learningowe.
 3. Praktyczne rozwiązania dydaktyczne, metodyczne i opiekuńczo-wychowawcze to główne oczekiwania nauczycieli dotyczące poszerzenia wiedzy i kompetencji pedagogicznych.
 4. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli-doradców metodycznych oraz obserwacja i omawianie zajęć prowadzonych przez nauczycieli to jedna z głównych form wsparcia metodycznego jakiego oczekują pracownicy pedagogiczni.
 5. Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli ułatwiają wymianę doświadczeń, planowanie nowych rozwiązań oraz dzielenie się dobrymi praktykami i doświadczeniem zawodowym.
 6. Nauczyciele wskazują potrzebę podnoszenia swoich kompetencji, w szczególności w zakresie: metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kompetencji cyfrowych, współpracy z rodzicami oraz mediacji, nowoczesnych metod nauczania i uczenia się oraz pracy z uczniem z trudnymi zachowaniami.