3 października 2023

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – wrzesień 2023 r.

W miesiącu wrześniu 2023 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych.

W miesiącu wrześniu 2023 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 9 kontroli doraźnych: 

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek
1. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 3 szkoła podstawowa – 1

szkoła ponadpodstawowa – 1

szkoła dla dorosłych – 1

2. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 2 szkoła podstawowa – 1

placówka oświatowa – 1

3. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 1 przedszkole – 1
4. Inne – 3:

  • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
  • sprawowanie nadzoru przez dyrektora.
szkoła ponadpodstawowa – 3

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach/placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • rodziców
2
  • nauczycieli
3
  • innych podmiotów
1
Na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 3
RAZEM 9