2 października 2023

Liczba dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego wg stanu na dzień 30 września 2023 r.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa świętokrzyskiego

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2425) do dnia 15 października roku szkolnego, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne, wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje wojewodzie informację zawierającą liczbę dzieci, które w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, którym nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego według stanu na 30 września roku szkolnego, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o przekazanie informacji o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres: joanna.zdziech@kuratorium.kielce.pl (tel. 41 342 19 06) zgodnie z załączoną tabelą.

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

zalacznik -do-pisma
Data: 2023-10-02, typ pliku: XLSX, rozmiar: 9 KB