30 sierpnia 2011

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r.

Szanowni Państwo, 
Prezydenci Miast, 
Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim 

w związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2011 r. Znak: DZSE-BKO-045-2/2011 Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie informuje że, w dniu 23 sierpnia 2011r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę Nr 154/2011 w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r., oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne  w 2011 r.

Cele programu:

wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego dzieci i uczniów ze względu na skutki występujących na terenie kraju w 2011 r. nawałnic, huraganów, deszczy nawalnych lub gradobicia, a także mogących wystąpić powodzi  i zapewnienie dzieciom i uczniom wsparcia finansowego w formie jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne, tj. na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych lub na pokrycie innych wydatków edukacyjnych. 

Ww. zasiłek losowy na cele edukacyjne jest jednorazowym świadczeniem, którego wysokość wynosi 1 000 zł dla jednego dziecka lub ucznia.

Kryterium przyznania pomocy:

Pomoc będzie udzielona dzieciom realizującym w roku szkolnym 2011/2012 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2011/2012  do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie:

  1. art.40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175,poz.1362, z późn. zm.) w wysokości do 6 000 zł na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej w związku ze stratami poniesionymi w 2011 r. w wyniku nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności gradobicia lub powodzi, lub
  2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych ( Dz. U. Nr 167, poz.996 ) z wyłączeniem zasiłku celowego przyznanego wyłącznie w związku ze szkodami spowodowanymi wystąpieniem w 2011 r. przymrozków wiosennych. 

Zasady wypłaty jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne zostały określone m.in. ww. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2011 r. oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl w zakładce Finanse na edukację/Pomoc materialna .  

W związku z powyższym Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej wypełnionej tabeli na adres e-mail: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2011 r.           

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Liczba dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r.
 
 
 

Sporządził:

  • Imię i nazwisko …………………………..
  • Tel. kontaktowy …………………………..

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Małgorzata Muzoł