29 lipca 2011

Ogłoszenie w sprawie dodatkowego naboru wniosków na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna Szkoła”

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła”( Dz. U. nr 187, poz.1253) uprzejmie informuję, iż zgodnie z § 9 ust. 6 jeżeli po przekazaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w §10 ust.1, z uwzględnieniem ust. 2 i 5, w budżecie wojewody pozostają niewykorzystane środki, wojewoda w terminie do dnia 30 września roku, w którym są realizowane środki z danej rezerwy celowej, może ogłosić dodatkowy nabór wniosków, zgodnie z § 6.

Wobec powyższego, zawiadamiam o dodatkowym naborze wniosków na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.

Szkoły składają wnioski do właściwego organu prowadzącego w terminie 15 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach (www.kuratorium.kielce.pl). Natomiast organy prowadzące składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego do Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 20 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Wnioski należy składać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście w sekretariacie Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu wojewódzkiego w Kielcach (budynek A, piętro VII, pokój 740).

Wojewoda Świętokrzyski
Bożentyna Pałka – Koruba