1 września 2023

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników rok szkolny 2023/2024

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach

szkolnictwa branżowego
w woj. świętokrzyskim

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych branżowej szkoły I stopnia – uczniów klas I, II i III posiadających status młodocianego pracownika oraz wymagających zorganizowania dokształcających turnusów z zakresu kształcenia zawodowego zgodnie zamieszczoną tabelą – stan na dzień 4 września 2023 r. i przesłanie na adres e-mail: malgorzata.zielinska@kuratorium.kielce.pl do dnia 15 września 2023 r. w wersji edytowalnej według załączonego wzoru.

Informacje także należy przesłać w przypadku, kiedy szkoła organizuje dokształcanie we własnym zakresie – w systemie klasowym.

Adres szkoły:

Telefon:

Szkoła Branżowa I Stopnia

 

Lp.

Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu Liczba uczniów w roku szkolnym 2023/2024
Klasa I Klasa II Klasa III
1. Ślusarz 722204 3 3 4
2. Elektryk 741103 15

zajęcia organizowane w szkole

5 2