1 września 2023

Komunikat w sprawie aktualizacji wniosków o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2023 roku

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie,
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Stosownie do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 587 ze zm.) zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie aktualizacji wniosków o udzielenie dotacji na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wnioski o udzielenie dotacji sporządzane przez jednostkę samorządu terytorialnego znajdują się w aplikacji dostępnej na stronie: dotacjakielce.kuratorium.bialystok.pl. Uzupełnione dane należy przekazać do dnia 15 września 2023 roku. Loginy i hasła niezbędne do zalogowania się jednostki samorządu terytorialnego na platformie pozostają bez zmian.

Wypełnione, wydrukowane i podpisane przez upoważnione osoby wnioski należy następnie przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że artykuł 58 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych stanowi:

  • jeżeli w wyniku aktualizacji informacji i wniosku złożonych przez publiczną szkołę podstawową prowadzoną przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez jednostkę samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji informacji i wniosku, szkoła w terminie 5 dni od dnia złożenia tej aktualizacji zwraca jednostce samorządu terytorialnego kwotę dotacji równą różnicy między kwotą, którą szkoła otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji;
  • jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez wojewodę jednostce samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji wniosku, jednostka samorządu terytorialnego w terminie 5 dni od dnia złożenia aktualizacji zwraca wojewodzie kwotę dotacji równą różnicy między kwotą, którą jednostka samorządu terytorialnego otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji.