10 czerwca 2011

Komunikat w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

W związku z rozpoczęciem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 31 lipca br. zaktualizowanych danych (uzupełnienie załączonej tabeli) dotyczących dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających we wrześniu br. naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjum,  uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

  1. uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),
  2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 tej ustawy (w tym zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, zgodnie z tym kryterium, nie może przekroczyć w danej gminie 10% ogólnej liczby uczniów klas  I- III szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum,
  3. uczniom niepełnosprawnym realizującym w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

Uzupełnioną tabelę należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl (nr tel. kontaktowego: 041-342-16-47). Otrzymane dane zostaną wykorzystane do obliczenia potrzebnych kwot dotacji, które zostaną przekazane na rachunki Państwa jednostek w miesiącu sierpniu.

Z poważaniem,
Świętokrzyski Kurator Oświaty,
Małgorzata Muzoł