17 sierpnia 2023

Ankieta dotycząca preferencji komunikacyjnych mieszkańców województwa oraz użytkowników komunikacji zbiorowej dotyczących wyboru środka transportu i postulatów transportowych

Autobus i ludzie na przystanku. Obraz autorstwa pch.vector

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zaprasza wszystkich do zapoznania się z ankietą i wzięcia udziału w badaniu preferencji komunikacyjnych.

System transportowy stanowi podstawę funkcjonowania i rozwoju regionu, umożliwiając sprawne przemieszczanie się zarówno jego mieszkańców, jak i osób przyjezdnych pomiędzy źródłami i celami podróży.

Organizacja zbiorowego transportu publicznego w regionie stanowi ogromne wyzwanie a głównym celem realizowanych działań jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom oczekiwanego poziomu dostępności komunikacyjnej, niezależnie od statusu materialnego i miejsca zamieszkania.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji opracował ankietę preferencji przewozowych, która ma na celu poznanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców województwa oraz użytkowników komunikacji zbiorowej dotyczących wyboru środka transportu i postulatów transportowych. Badanie to pozwoli na rozpoznanie aktualnych potrzeb transportowych oraz będzie miało wpływ na poprawę
dotychczas świadczonych usług przewozowych.

Pozyskane w ten sposób informacje staną się ponadto punktem wyjścia do dalszej dyskusji związanej z funkcjonowaniem transportu, a zwłaszcza możliwych do podejmowania działań zmierzających do wzrostu udziału transportu publicznego jak również jego efektywniejszego wykorzystania.

Formularz on-line pozostanie aktywny do 15 września 2023 roku.