17 lipca 2023

Zapotrzebowanie na środki z funduszu pomocy

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa[1] obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającemu warunki określone w tej ustawie mogą być przyznane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym[2], o których mowa w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty[3].

W związku z powyższym proszę o przekazanie danych zgodnie z załączonym formularzem, dotyczących zapotrzebowania na ww. środki w okresie od września 2023 r. do grudnia 2023r.

Wypełniony formularz z kwotami należy przesłać do dnia 7 sierpnia 2023r. na adres e-mail: adrianna.czarnecka@kuratorium.kielce.pl.

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty
(podpisano elektronicznie)

  • [1] Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.
  • [2] Środki na ten cel zapewnione zostały w Planie Finansowym Funduszu Pomocy na 2023 rok
    – w poz. 1.8.1 „stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (szkoły)”.
  • [3] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230).

Załączniki