30 czerwca 2023

Projekt „Accessible School for All” (ASA), czyli „Szkoła dostępna dla wszystkich” (SDW)

Instytut Badań Edukacyjnych, jako instytucja wdrażająca, rozpoczął realizację projektu „Accessible School for All” (ASA)[1] we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki i UNICEF oraz uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych) w zakresie udzielania adekwatnego do potrzeb wsparcia dla wszystkich grup odbiorców (dzieci, uczniów, rodziców, nauczycieli).

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia, które wyposażą nauczycieli specjalistów w narzędzia pomocne w prowadzeniu zajęć edukacyjno-specjalistycznych, w tym integracyjnych, zapewniających poczucie wspólnoty, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Nowatorski model szkoleń wykorzystujący takie formy uczenia się, jak wykłady, warsztaty, webinary, samokształcenie, superwizje, kooperatywne uczenie się, będzie skupiony wokół określonych obszarów tematycznych:

 • Program 1: System wsparcia edukacyjno-specjalistycznego uwzględniający zróżnicowane potrzeby uczniów podczas zajęć lekcyjnych.
 • Program 2: Ochrona zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży.
 • Program 3: Prowadzenie działań integracyjnych uczniów i ich rodzin z doświadczeniem migracji, w tym uchodźców z Ukrainy.
 • Program 4: Wdrożenie do praktyki szkolnej metod diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 • Program 5: Budowanie klimatu proinkluzywnego szkoły.

Po zrealizowanym cyklu szkoleniowym nauczyciele specjaliści uzyskają status doradców ds. dostępności uczenia się („DDU”). W ramach zadań DDU przeprowadzą w swoim środowisku szkolnym interwencje, rozumiane jako konkretne strategie reagowania na sytuacje problemowe, wynikające ze zróżnicowanych potrzeb dzieci i uczniów.

Uczestnicy projektu będą poznawać i wdrażać proponowane oddziaływania edukacyjno-specjalistyczne skierowane do uczniów i rodziców oraz zespołu nauczycieli danej placówki. Warsztatowa część szkolenia będzie okazją do bezpośrednich konsultacji z ekspertami (praktykami) dotyczących różnych aspektów realizacji poznawanych interwencji oraz trudności w optymalnym reagowaniu na zróżnicowane potrzeby uczniów.

Korzyści dla placówki biorącej udział w projekcie:

 • podniesienie kompetencji kadr w zakresie udzielania wsparcia edukacyjno- specjalistycznego i wdrażania interwencji edukacyjnych, w tym kierowanych do dzieci uchodźczych;
 • możliwość korzystania przez wszystkich nauczycieli danej placówki z bezpłatnych konsultacji, superwizji prowadzonych przez specjalistów merytorycznych (autorzy programów, wykładowcy, praktycy prowadzący warsztaty, przedstawiciele organizacji pozarządowych NGO itd.) oraz specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego (lekarze psychiatrzy, psychologowie kliniczni);
 • uczestnictwo w nowatorskich badaniach, których celem jest zbudowanie katalogu skutecznych praktyk edukacji włączającej potwierdzonych naukowo;
 • udział w międzynarodowym projekcie realizowanym przez UNICEF, IBE i MEiN;
 • certyfikat „Dostępnej szkoły” UNICEF.

Korzyści dla uczestników:

 • rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania wsparcia edukacyjno- specjalistycznego, w tym ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
 • podnoszenie kompetencji niezbędnych do realizacji rozwoju zawodowego, uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego poprzez szkolenia w formule on-line;
 • udział w unikatowym projekcie szkoleniowym opartym na nowoczesnym modelu uczenia w działaniu, gwarantującym integrację teorii z praktyką poprzez wsparcie w postaci uczestnictwa w konsultacjach i superwizjach;
 • cyfrowe potwierdzenie nabytych umiejętności i osiągnięć w postaci mikropoświadczenia Odznaka+;
 • dostęp do zasobów metodycznych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnych (ZPE) możliwych do pobrania i wykorzystania w praktyce edukacyjnej,
 • uczestnictwo w nowatorskich badaniach, których celem jest zbudowanie katalogu skutecznych praktyk edukacji włączającej potwierdzonych naukowo;
 • udział w konkursie na najlepsze praktyki edukacyjne w zakresie wspierania edukacji dostępnej dla wszystkich;
 • udział w seminariach i konferencjach związanych z realizowanym projektem.

Do udziału w projekcie zaproszonych zostanie łącznie 560 szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz 1120 zatrudnionych w nich nauczycieli specjalistów.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2023 r. Do szkół oraz placówek zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, zasady udziału w projekcie oraz link do formularza zgłoszeniowego. Do projektu będą kwalifikowani uczestnicy według kolejności zgłoszeń. Otwarcie szkoleń planowane jest w listopadzie 2023 roku.


[1] „Szkoła dostępna dla wszystkich” (SDW).